Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2019-2020 н.р.

Діяльність колективу школи у 2019-2020 навчальному році здійснювалась відповідно до вимог основних нормативних документів: Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепцією НУШ, Указом Президента України «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі»,  Державної програми «Освіта» (Україна XXІ століття), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Робота школи була спрямована на залучення всіх учасників освітнього процесу в діяльність школи, формування життєвих компетентностей учнів засобами навчання і виховання, розвиток творчої особистості учня та вчителя, збереження здоров’я учнів у процесі навчання та виховання, на створення умов для розвитку і самореалізації особистості громадянина України.

Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються в останні роки у європейських країнах і пов’язані з визнанням значущості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу, отже питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти є ключовим для розвитку всієї освітньої галузі. Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все більше постає завдання навчати учнів самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, навчити навчатися, виробити потребу у навчанні впродовж життя. Людина у XXI столітті – це людина, що постійно навчається. Людина, для якої одержання знань стає сутнісною рисою способу життя. Таку людину повинна сформувати школа.

Створити мотивацію успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в стінах школи і зрештою допомогти йому сформуватися як особистості, розкрити і розвинути його творчу індивідуальність – мета діяльності педагогів.

Освітня діяльність у кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність діяти, розв’язувати життєві проблеми, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Компетентнісний підхід на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі набутих знань вирішувати проблеми, що виникають у різних ситуаціях.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якої є виховання. Школа має бути державно-громадським закладом, який організовує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, а за змістом та формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Головними показниками якісних змін мають стати:

 • рейтинг школи, позитивна динаміка розвитку;

 • культура вчителів, підвищення якості роботи кожного педагога і якості навчання і виховання учнів;

 • конкурентноздатність випускників, готовність їх жити і творити в інформаційному суспільстві.

Результатом якісної освіти має бути виховання здорового покоління з чіткою громадянською позицією, яке хоче і вміє вчитися продовж всього життя, покоління свідомих громадян здатних збудувати цивілізовану європейську державу і жити в цій державі.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив реалізацію науково-методичної проблеми «Мотиваційна складова розвитку творчого потенціалу особистості учня і вчителя у контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу».

Реалізація проблемної теми включала в себе такі завдання:

– конкретизувати проблеми на рівні роботи педагогічного колективу;

– спланувати роботу творчих груп щодо дослідження науково-методичної проблеми;

– створити «банк інформації»;

– визначити основні показники для системного відстеження, діагностики рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою;

– організувати роботу психолого-педагогічних семінару;

– організувати роботу семінару-практикуму «Інтеграція навчання як засіб формування компетентностей здобувачів освіти»;

– організувати роботу семінару-практикуму «Інтеграція навчання як засіб формування компетентностей здобувачів освіти»;

– організувати роботу світового кафе «Коучінг, модерація, фасилітація, сугестія та інше або роль учителя у Новій українській школі»;

– забезпечити ефективну діяльність наступних колективних форм методичної роботи:

 • творчих груп «Інтеграція інфомедійної грамотності у програму загальної середньої освіти» (керівник Хомич Л.В.) та «Нова українська школа – авангард інноваційних змін» (керівник Гольштейн І.Ю.)

 • проблемних груп «Раціональне використання сучасних навчальних матеріалів у процесі реалізації інтегрованого підходу в освітньому процесі молодших школярів» (керівник Нікітчина І.В.), «Від педагогічної праці до педагогіки партнерства» (керівник Шуляренко А.В.);

 • динамічних груп: «Формування життєвих компетентностей молодших школярів» (керівник Остапчук О.В.); «Розвиток творчих здібностей учнів при викладанні предметів художньо-естетичного циклу» (керівник Фещук Н.А.); «Перший раз у п’ятий клас» (керівник практичний психолог Манжула О.С.); «Перший раз у перший клас» (керівник Сингаївська Т.П.); «Школа підготовки до олімпіад із навчальних предметів» (керівник Орловська Н.В.);

– розробити рекомендації та заходи щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи;

– обговорити запропоновані рекомендації на засіданнях методичних комісій, виробити заходи з їх реалізації;

– організувати наставництво, консультації для молодих учителів;

– організувати взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

– сприяти вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

– продовжити створення банку розробок учителів із досвіду роботи над проблемною темою.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних комісій  на 2019-2020 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

 1. Розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя.

 2. Упровадження моніторингу якості професійних компетентностей педагогів.

 3. Використання інноваційних технологій навчання (квест, лепбук, буктрейлер, кейс-технології, інтелект-карти) як складових креативної освіти.

 4. Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів.

 5. Концептуальні засади реформування школи. Концепція «Нова українська школа».

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

– Зміст навчального плану школи, вимоги Державного стандарту освіти, програмне й навчально-методичне забезпечення виконання навчального плану школи.

– Реалізація Концепції Нової української школи. Вимоги Державного стандарту початкової освіти.

– Вивчення та аналіз змісту освітніх програм для 1-2-х класів.

– Вивчення та аналіз змісту освітніх програм для 11-х класів.

– Організація роботи Школи молодого вчителя, молодого класного керівника. Закріплення наставництва.

– Про підготовку узагальнених матеріалів на педагогічну виставку «Освіта Житомира – 2020».

– Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів-предметників про діяльність учнів.

– Творчість як один із критеріїв оцінювання професійної діяльності педагога. Огляд-конкурс «Панорама творчих уроків».

– Підготовка претендентів до Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

– Хід атестації педпрацівників.

– Виконання рішення педагогічних рад. Аспекти педагогічної творчості: творча особистість – успішна особистість.

– Самоосвітня діяльність учителя як засіб удосконалення професійної компетентності.

–  Презентація проєктів творчих справ класних керівників та голів МК і ТГ.

–  Презентація ППД, який вивчався у 2019-2020 н.р.

– Проведення майстер-класів представниками Інституту педагогіки «Нова українська школа».

– Огляд нормативних, документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Науково-методична тема вимагала від колективу вчителів нових знань та шляхів її реалізації.

Проблемна тема реалізовувалася через роботу шкільних методичних комісій, творчих групи, проблемної групи, педради, наради у директора, методичну раду, педагогічні читання, науково-практичну конференцію, «майстер-класи» предметні тижні, виховні заходи, роботу вчителів із самоосвіти, використання новітніх технологій на уроках через творчі звіти, творчі портрети досвідчених учителів; організацію та проведення атестації, курсової перепідготовки, оволодіння вчителями ІКТ.

Навчений – значить озброєний. Навчити вчителя користуватися сучасними технічними засобами навчання, використовувати у своїй роботі інноваційні методи навчання, вдало поєднувати їх із традиційними та навчати учнів школи йти в ногу з часом – основне завдання школи.

На червень 2020 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:

 • учителів вищої кваліфікаційної категорії – 42

 • учителів першої кваліфікаційної категорії – 19

 • учителів другої кваліфікаційної категорії – 4

 • учителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» – 13

Учителів, які мають педагогічне звання:

 • «учитель-методист» – 13

 • «старший учитель» – 15

 • «практичний психолог-методист» – 1

 • «керівник-гуртка-методист» – 1

Добір та комплектацію педкадрів здійснює директор школи. У школі є резерв керівних кадрів. У закладі працюють на повну ставку 2 заступники з навчально-виховної роботи, 1 заступник з виховної роботи.

Реалізація інваріантної й варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними навчальними  програмами, рекомендованими МОН України на 2019-2020 навчальний рік. Аналіз виконання навчальних планів та програм проводився двічі на рік (грудень 2019 р. та травень 2020 р.) із  внесенням подальших коректив у внутрішкільний контроль плану роботи школи з метою ліквідації виявлених недоліків.

Особлива увага приділялась підвищенню рівня навчальних досягнень учнів. Із цією метою проводився систематичний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, глибокий аналіз причин неуспішності. Питання внутрішкільного контролю, що були визначені на 2019-2020 н.р., охоплювали всі навчальні предмети з подальшим аналізом на засіданнях МК, педагогічних радах, нарадах при директорові.

Згідно до плану перспективного прогнозування у 2019 -2020 н.р було вивчено і узагальнено наказами по школі такі питання: «Реалізація комунікативного підходу до вивчення німецької мови шляхом використання сучасних інформаційних технологій», «Результати контролю за станом діалогічного та монологічного мовлення на уроках польської мови у 5-6-х класах», «Пpo затвердження порядку оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу та організацію освітнього процесу у Новій українській школі», «Пpo затвердження порядку оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу та організацію освітнього процесу у Новій українській школі», «Підсумки вивчення стану забезпечення якості освіти та створення належних умов навчання  для учнів 1-2 класів НУШ», «Стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури», «Стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів із правознавства», «Стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів із історії», Стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів із предмету «Захист Вітчизни», «Стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів із предмету»Природознавство» у3-4 класах, «Стан формування наукового світогляду та критичного мислення на уроках природничо-математичного циклу»,  «Стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним навантаженням учнів», «Ефективність форм та методів навчання на уроках трудового навчання та обслуговуючої праці», «Особливості адаптації до освітнього процесу учнів 1-х класів школи», «Результати психолого-педагогічного консиліуму у 5-х класах», «Якість перевірки учнівських зошитів із української мови, російської мови, англійської та німецької мов у 5-11 класах», «Якість перевірки учнівських зошитів із української мови та математики у початкових класах», «Ведення щоденників», «Оглядовий контроль освітнього процесу у 1-2-х класах», «Оглядовий контроль освітнього процесу у 3-4 класах школи», Про результати контролю за дотриманням виконання Державного стандарту початкової освіти у 1-2-х класах у 2019-2020 навчальному році». «Результати контрольних робіт із навчальних предметів у 3-11 класах», «Результати зрізів знань із математики та української мови у 5-х класах», «Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучених до різноманітної діяльності за інтересами», «Стан педагогічного керівництва за роботою учнівського самоврядування», «Контроль за навчанням дітей за індивідуальною та інклюзивною формою навчання», «Виконання навчальних планів та програм за І семестр 2019-2020 навчального року», «Виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр 2019-2020 навчального року», «Рівень навчальних досягнень учнів із базових дисциплін за І семестр 2019-2020 навчального року», «Рівень навчальних досягнень учнів із базових дисциплін за ІІ семестр 2019-2020 навчального року», «Стан роботи з педагогічними кадрами у 2019 році та заходи щодо її вдосконалення», «Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять», «Про методичну роботу у І семестрі 2019-2020 н.р.», «Про методичну роботу у   2019-2020 н.р.», «Контроль навчальних досягнень школи І ступеня», «Контроль навчальних досягнень школи ІІ-ІІІ ступенів», «Про роботу з учнями, які займаються за індивідуальною формою навчання та на інклюзивній формі навчання», «Про роботу з обдарованими учнями школи у 2019-2020 навчальному році», «Про роботу соціально-психологічної служби школи».

Ці питання докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, їх системності, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів із початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласників. Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради:

 • «Про підсумки роботи педколективу у 2018/2019 н.р., впровадження у практику роботи досягнень сучасної педагогічної науки та пріоритетні напрями розвитку освітнього закладу у 2019-2020 навчальному році» (серпень, 2019);

 • «Вимогт до професійних та особистісних якостей освітян в умовах Нової української школи та пріоритети корпоративного навчання» (жовтень, 2019);

 • «Причини невисокої якості знань учнів та шляхи їх подолання. Моніторинг навчальних досягнень учнів За І семестр 2019-2020 навчального року» (січень, 2020);

 • «Шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів та батьків як умова розуміння особистості учня» (березень, 2020).

 • Протягом 2019-2020 н.р. було організовано роботу шкільних методичних комісій учителів-предметників та класних керівників, творчих груп «Інтеграція інфомедійної грамотності у програму загальної середньої освіти» та «Нова українська школа – авангард інноваційних змін», проблемних груп «Раціональне використання сучасних навчальних матеріалів у процесі реалізації інтегрованого підходу в освітньому процесі молодших школярів», «Від педагогічної праці до педагогіки партнерства». Затверджено плани їхньої роботи, визначено керівників із числа досвідчених педагогів.

  Діяльність МК було сплановано на основі Річного плану роботи школи та Перспективного плану школи. Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку Кожна з МК провела по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України, рекомендації департаменту освіти Житомирської міської ради щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

  Упродовж навчального року всіма МК було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань із предметів тощо.

  Протягом року було проведено моніторинг професійної компетентності учителів, пройшла виставка методичних наробок педагогів «Педагогічний вернісаж», презентаційний меседж «А я це роблю так», панорама творчості «Ваша величність Урок!».

  З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи МК із питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність комісії, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими учнями, роботі у Новій українській школі,  впровадженню дистанційних технологій у освітній процес школи, поширенню передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо.

  Творчі доробки вчителів були представлені на міській педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомира – 2019». Педагоги школи представили 10 матеріалів.

  Із них:

  • навчально-методичні посібники «Інструментальне музикування як засіб музично-творчого розвитку учнів Нової української школи» вчителя музичного мистецтва Голуба Віктора Миколайовича; «Методичні матеріали для уроків із курсу «Основи здоров’я» у 5 класі» вчителя основ здоров’я Сич Зої Олександрівни;

  • дидактичні посібники «Тематичний день «Калина – символ України» у 2 класі» учителя початкових класів Гончаренко Алли Миколаївни; «Дидактичний мовограй» вчителя української мови та літератури Міненко Людмили Василівни;

  • практичний посібник «Лабіринтами баз даних: від складного до цікавого» вчителя інформатики Прокопенко Інни Володимирівни;

  • практичний порадник «Сузір’я слова» вчителя української мови та літератури Воробйової Жанни Василівни;

  • практикум «Ранкові зустрічі» вчителя початкових класів Гавриленко Олесі Миколаївни;

  • методичні рекомендації «Формування інноваційності як ключової компетентності шляхом розвитку креативного мислення на уроках української мови та літератури» вчителя української мови та літератури Хомич Любові Володимирівни; «Упровадження елементів технологій SТЕМ-освіти у формуванні основних компетентностей у природничих науках відповідно вимог Нової української школи» вчителя біології Орловської Наталії Василівни; «Формування громадянської компетентності учнів на уроках української мови та літератури» вчителя української мови та літератури Селюченко Наталії Володимирівни

  Тематика та зміст представлених матеріалів підтверджують творчий пошук педагогів із реалізації основних напрямків реформи закладу освіти та відображають напрацювання педагогів школи у розв’язанні актуальних проблем розвитку освіти:

  • формування у молодших школярів ключової компетентності – уміння вчитися; формування комунікативної компетентності молодших школярів методами критичного мислення;

  • реалізація наскрізних змістових ліній;

  • використання он-лайн ресурсів ля діагностування результатів процесу навчання;

  • використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів;

  • застосування освітніх веб-тестів;

  • тематичний день – сучасний підхід до інтегрованого навчання; сучасні підходи до гармонізації навчання;

  • використання онлайн сервісів, ІКТ в освітньому процесі, впровадження SТЕМ-освіти;

  • застосування сторітелінгу, відеоскрайбінгу на уроках;

  • використання QR-кодів в освітньому процесі;

  • прийоми реалізації в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо-предметних зв’язків, наскрізних ліній для формування культурної компетентності.

  Аналіз представлених робіт на виставку показав прагнення освітян до самовдосконалення та пошуку найефективніших шляхів реалізації завдань педагогічної діяльності.

  У виставкових роботах виклад теоретичного обґрунтування здійснено грамотно, з дотриманням наукового стилю, відстежується результативність та перспективність представлених матеріалів. Усі вони оформлені з дотриманням чинних рекомендацій.

  За висновками журі дипломами І ступеня нагороджені вчитель хімії та біології Сич З.О. (тема досвіду: «Методичні матеріали для уроків з курсу «Основи здоров’я» у 5 класі (навчально-методичний посібник)), вчителі української мови та літератури Міненко Людмила Василівна (тема досвіду: «Дидактичний мовограй»), Хомич Любов Володимирівна (тема досвіду: «Формування інноваційності як ключової компетентності шляхом розвитку креативного мислення на уроках української мови та літератури»), вчитель початкових класів Гавриленко О.М. (тема досвіду: «Ранкові зустрічі»), вчитель музичного мистецтва Голуб В.М. (тема досвіду: «Інструментальне музикування як засіб музично-творчого розвитку учнів Нової української школи»);  дипломами ІІ ступеня нагороджені вчитель біології Орловська Н.В. (тема досвіду: «Упровадження елементів технологій SТЕМ-освіти у формуванні основних компетентностей у природничих науках відповідно вимог нової української школи» Навчально-методичний посібник)), вчитель інформатики Прокопенко І.В. (тема досвіду: «Лабіринтами баз даних: від складного до цікавого» (практичний посібник)).

  Рекомендовано до розгляду НМР НМЦ департаменту освіти  роботи вчителя початкових класів Гончаренко А.М. «Тематичний день «Калина – символ України» та вчителів української мови та літератури Міненко Людмили Василівни «Дидактичний мовограй», Хомич Любові Володимирівни «Формування інноваційності як ключової компетентності шляхом розвитку креативного мислення на уроках української мови та літератури».

   Результати виставки засвідчили, що педагоги школи плідно працюють у справі навчання і виховання підростаючого покоління та мають потужний творчий і методичний потенціал для подальшого професійного зростання.

   

  Методичною службою школи розроблена і введена в дію система вдосконалення освітнього процесу. Традиційно організовувались цикли відкритих уроків, вернісажі педагогічних ідей, демонстрації знахідок, методичні консультпункти, майстер-класи, методичні практикуми, на яких педагоги ділилися педагогічними надбаннями, показували шляхи і способи удосконалення освітнього процесу, педагоги узагальнювали побачене й почуте, використовували у своїй діяльності.

  У 2019-2020 н.р. у школі проведено семінар для слухачів КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради,  а саме заступників директорів з навчально-виховної роботи на тему: «Вектори змін у контексті реформування освіти в Україні» (відп. заступник директора школи з НВР Степчина Л.А.).

  Пройшли з міські семінари:

  У 2019-2020 н.р. на базі школи пройшли такі методичні заходи:

  • міський семінар для вчителів музичного мистецтва на тему: «Використання інструментального музикування для творчого розвитку учнів в умовах Нової української школи»;

  • міський семінар для вчителів основ здоров’я на тему: «Використання хмар слів як засобу візуалізації та QR-кодів для формування ключової компетентності уміння учитись»;

  • міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Учитель початкових класів».

  Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

  У 2019-2020 н.р. у Школі молодого вчителя, яким керує вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель» Голобородько Л.Й. розпочали педагогічну діяльність учитель англійської мови Целуєва  В.В., вчитель польської мови Олексик В.В., вчитель біології Сапанович Т.Г., вчитель фізичної культури Плотніцька О.В., вчитель образотворчого мистецтва Кирилюк Д.М., вихователь групи подовженого дня  Микуліч Д.А. та асистент учителя у класі з інклюзивним навчанням Сахненко Ю.М.

  Ці вчителі працювали під наставництвом досвідчених педагогів, учителя англійської мови вищої кваліфікаційної категорії Бобровницької О.Г.; учителя української мови     вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-методиста»  Хомич Л.В.; учителя біології вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-методиста» Орловської Н.В.; учителя  вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-методиста»  Федориної І.Ж.; учителя першої кваліфікаційної категорії Фещук Н.А.; вихователя першої кваліфікаційної категорії Труніної Г.В. та асистента вчителя Шуневич Л.Ф. за чітко розробленим планом.

  Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. Педагогами були проведені відкриті уроки та виховні заходи. Під час аналізу уроків та виховних заходів молодим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

  Учитель учиться все життя. Рівень професійної компетентності педагога – це його знання, уміння, особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. На якому б етапі життєвого досвіду і професійного шляху не перебував учитель, він ніколи не може вважати власну освіту завершеною, а свою професійну компетентність повністю сформованою.

  Саме тому в школі організована самоосвітня робота педагогів як одна з форм науково-методичної роботи, що в поєднанні з підвищенням кваліфікації дає, по-перше, практичні результати щодо вдосконалення необхідної для практичної діяльності теоретичної і практичної підготовки педагогічних кадрів; по-друге, підвищення якості знань і вмінь учнів школи.

  Принципи самоосвіти педагога:

  • систематичність і послідовність;

  • зв’язок із практичною діяльністю;

  • взаємозв’язок наукових і методичних знань;

  • комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних проблем;

  • відповідність змісту самоосвіти рівневі підготовки педагога, його інтересам і нахилам.

  Протягом 2019-2020 навчального року основними формами самоосвітньої роботи вчителів були: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою, участь у заходах департаменту освіти міської ради, міських та обласних предметних семінарах, майстер-класах, творчих звітах (у межах творчих звітів предметних методичних комісій та підготовки підсумкових атестаційних матеріалів), наставництво і консультування, докурсова і післякурсова підготовка, опрацювання фахових журналів і методичної літератури тощо.

  Практичні результати самоосвітньої роботи окремих педагогічних працівників та груп педагогів школи стали предметом розгляду та обговорення на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, атестаційної комісії, предметних методичних комісій, під час проведення конференцій, педагогічних читань, науково-методичних семінарів, занять школи молодого вчителя (ШМВ) та школи педагогічної майстерності (ШПМ), а також представлені на сторінках педагогічних фахових видань.

  Курсова перепідготовка здійснювалась відповідно до плану. Мета перепідготовки педагогічних кадріво— активізувати самоосвітню діяльність педагогів, підвищити ефективність навчальної роботи, виявити науково-методичний рівень підготовки кадрів, їх інтереси та запити, спрямувати увагу педагогів на аналіз особистого досвіду викладання Практичні результати самоосвітньої роботи окремих педагогічних працівників та груп педагогів школи стали предметом розгляду та обговорення на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, атестаційної комісії, предметних методичних комісій, під час проведення конференцій, педагогічних читань, науково-методичних семінарів, занять школи молодого вчителя (ШМВ) та школи педагогічної майстерності (ШПМ), а також представлені на сторінках педагогічних фахових видань.

  Підсумовуючи стан роботи з підвищення педагогічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників навчального закладу, слід зазначити, що всі заходи науково-методичного спрямування, передбачені планом роботи, виконано в повному обсязі.

  Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2019-2020 н.р. згідно з перспективним планом. У звітному році було атестовано 20 педагогічних працівників:

  1. Хомич Л.В. – вчитель української мови та літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»;

  2. Міненко Л.В. – вчитель – вчитель української мови та літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;

  3. Воробйова Ж.В.– вчитель – вчитель української мови та літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;

  4. Селюченко Н.В. – вчитель української мови та літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

  5. Кошевич Р.Л. – вчитель української мови та літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «учитель-методист»;

  6. Олексійчук Л.В. – вчитель російської мови та зарубіжної літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «старший учитель»;

  7. Орловська Н.В. – вчитель біології; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «учитель-методист»;

  8. Голуб Віктор Миколайович – вчитель музичного мистецтва; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «учитель-методист»;

  8а. Голуб Віктор Миколайович – керівник гуртка; підтверджено педагогічне звання «керівник гуртка-методист»;

  1. Сич З.О. – вчитель хімії; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

  2. Портная І.М. – вчитель математики та інформатики; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

  3. Шуневич Л.Ф. – вчитель основ медичних знань; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

  4. Коцюба В.І. – вчитель фізичної культури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

  5. Самченко А.О. – вчитель історії; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

  6. Гончаренко А.М. – вчитель початкових класів; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»;

  7. Гавриленко О.М. – вчитель – вчитель початкових класів; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;

  8. Малошук Т.М. – вчитель початкових класів; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «старший учитель»;

  9. Біляченко П.О. – вчитель початкових класів; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «старший учитель»;

  10. Рудківська Л.А. – вчитель початкових класів; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

  11. Світко В.Л. – вчитель початкових класів; підтверджено 12 тарифний розряд;

  12. Шикирава Н.М. – практичний психолог; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «практичний психолог-методист».

  У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі МК, члени атестаційної комісії департаменту освіти Житомирської міської ради.

   Головне, чому має навчити учня вчитель, – вмінню вчитися. Уміння навчатися передбачає формування індивідуального досвіду участі школяра в освітньому процесі, вміння, бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату.

  У 2019-2020 н.р. переможцями ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін стали 14 учнів закладу:

  Українська мова та література:

  Черпак Андрій, учень 11-Б класу, 3 місце (вчитель української мови та літератури Кулініч Г.І.).

  Історія:

  Рудніцький Сергій, учень 8-В класу, 3 місце (вчитель історії Заник О.М.).

  Правознавство:

  Поліщук Ілля, учень 9-А класу, 3 місце (вчитель правознавства Дзюмага Н.З.).

  Трудове навчання:

  Райковський Владислав, учень 11 класу (технічна праця, 1 місце, вчитель трудового навчання Радзевелюк С.В.);

  Поліщук  Владислав – учень 9-А класу (технічна праця, 2 місце, вчитель трудового навчання   Радзевелюк С.В.).

  Фізика:

  Черпак Андрій, учень 11-Б класу, 1 місце (вчитель фізики Гаркуша Н.М.).

  Математика

  Голікова Ангеліна, учениця 6-А класу, 3 місце (вч. математики Захарчук О.С.);

  Рудніцький Сергій, учень 8-В класу, 2 місце (вч. математики Портная І.М.).

  Хімія:

  Рудніцький Сергій, учень 8-В класу, 2 місце (вчитель хімії Сич З.О.).

  Біологія:

  Рудніцький Сергій, учень 8-В класу, 2 місце (вчитель біології Орловська Н.В.).

  Географія:

  Рудніцький Сергій, учень 8-В класу, 2 місце (вчитель географії Горецька І.В.).

  Борова Катерина, учениця 10 класу, 3 місце (вчитель географії Горецька І.В.).

  Інформатика (програмування):

  Пирогов Денис, учень 11-Б класу, 2 місце (вч. інформатики Прокопенко І.В.).

  Інформатика (інформаційні технології):

  Суботін Дмитро, учень 11-А класу, 3 місце (вч. інформатики Прокопенко І.В.).

  На XX Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика учениця 6-А класу Черпак Катерина (вчитель української мови та літератури Хомич Л.В.). отримала диплом ІІ ступеня.

  На X Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка учень   7-В класу Мельничук Євгеній (вчитель української мови та літератури Гулак І.Є.) отримав диплом ІІІ ступеня.

  Ми пишаємось нашим юним програмістом, учнем 11-Б класу, Пироговим Денисом.  На ХІХ Всеукраїнському чемпіонатіі з інформаційних технологій «INFOMATRIX 2020» у Національному етапі міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів він отримав дипломи І ступеня у номінаціях «Програмування» та «Максимальна функціональність продукту». Денис є переможецем у номінації «Спонсорських симпатій». На Всеукраїнському конкурсі «iTalent»отримав диплом І ступеня у номінації «Програмна розробка». Він переможець ІІ етапу ХІХ Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій «Екософт 2020»; володар кваліфікаційного сертифікату18 INTERNATIONAL COMPUTER PROJECT COMPETITION (вчитель інформатики Прокопенко І.В.).

  У конкурсі учнівської молоді з офіс-менеджменту учень 11-А класу Суботін Дмитро нагороджений дипломом ІІІ ступеня (вчитель інформатики Прокопенко І.В.).

  Ми пишаємось нашим програмістом, учнем 11-Б класу, Пироговим Денисом. На міському конкурсі учнівської молоді на кращу програму для ПК Денис отримав диплом абсолютного переможця у номінації «Системні програми», диплом І ступеня у номінації «Прикладні програми».

  У міському конкурсі з оригамі та паперопластики «Паперовий світ» учениця 11-А класу Ващук Катерина (номінація «Паперопластика»), учениця 7-Б класу Подейко Марія (номінація «Оригамі») посіли 1 місце.

  У міському заочному конкурсі учнівської молоді «Космічні фантазії» учениця 9-А класу Сак Надія (секція «Бісероплетіння», напрям» Декоративно-ужиткове мистецтво») та учениця 6-Б класу Омельченко Аліна (секція «Вишивка», напрям» Декоративно-ужиткове мистецтво») посіли 1 місце; Сак Владислава, учениця 7-А класу (секція «Малюнок», напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво») та  учениця 9-Б класу Олексієнко Діана (секція «Вишивка», напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво») посіли 2 місце, Муляр Анна, учениця 9-Б класу, у секції «Ліплення», напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво»), Куліковська Ольга (секція «Графіка», напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво»), Сак Владислава, учениця 7-А класу (секція «Малюнок», напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво») посіли 3 місце.

  У обласному конкурсі учнівської молоді «Космічні фантазії» учениця 9-А класу Сак Надія (секція «Бісероплетіння», напрям» Декоративно-ужиткове мистецтво») посіла 1 місце.

  На міській  виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Щоб світилась писанка» учениця 11-А класу Ващук Катерина посіла 1 місце, а  учениця 6-Б класу Петрожалко Наталія у номінації «Писанка» та Сак Владислава, учениця 7-А класу, у номінації «Мальованка» посіли 2 місце.

  На міському етапі Всеукраїнської  виставки юннатівської творчості «Український сувенір» колективна робота від нашого закладу відмічена у номінації «Український декоративний посуд».

  На міській виставці-конкурсі «Зимова казка» Ващук Катерина, учениця 11-А класу у номінації «Різдвяний віночок» посіла друге місце.

  Ці діти всі вихованці вчителя обслуговуючої праці Фещук Н.А.

  У міському заочному конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україна» учениця 6-Б класу Савчук Надія у номінації «Пейзаж» та учениця 7-Б класу Гаврилюк Каміла у номінації «Натюрморт» посіли перше місце. У номінації «Портрет» учениця 9-Б класу Рябець Юлія посіла друге місце. У номінації «Позажанрове  та експериментальне фото» Петрожалко Наталія, учениця 6-Б класу, посіла третє місце. Ці  школярі вихованці педагога-організатора Бабушко К.В.

  На міському дитячому фестивалі колядок та щедрівок «Зіронька ясна на небі сяє» вихованці ансамблю «Веселі музики» під керівництвом Голуба В.М.  отримали диплом департаменту освіти Житомирської міської ради за активну участь і пропагування джерел української культури.

  Важливу роль в роботі з обдарованою молоддю відіграє психологічна служба школи, яка здійснює дослідження та моніторинг рівня інтелектуального розвитку дитини як у сфері загальної, так і специфічної обдарованості, надає рекомендації щодо організації педагогічного процесу й самоосвітньої діяльності учнів. У школі створено інформаційний банк «Обдарована дитина» з різних видів обдарованості, який налічує 83 учні.

  Однією з плідних ідей інноваційного структурування школи є профільність старшої школи. У інваріантну складову навчального плану включено спецкурси з української мови та літератури «Стилістика української мови», «Теорія літератури».

  З метою вдосконалення виховного процесу в школі реалізуються освітні напрями відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів: «Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави», «Формування ціннісного ставлення до праці», «Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей», «Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва», «Формування ціннісного ставлення до природи», «Формування ціннісного ставлення до себе».

  Основними документами, якими керується школа у виховній роботі, є Закони України: «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про запобігання і протидії домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу «цькуванню»), Концепція національно-патріотичного виховання, рекомендації щодо порядку використання державної символіки, комплексна програма профілактики та запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, Комплексна програма профілактики злочинності, Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенціїї ООН про права дитини», Концепція державної цільової соціальної програми «Молодь України», державна програма «Репродуктивне здоров’я нації, розвитку культури сімейних стосунків, профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом, профілактики раннього статевого життя», Постанови КМУ «Про затвердження державної соціальної програми протидії торгівлі людьми», План заходів МОНУ щодо реалізації національної стратегії у сфері прав людини.

  Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

  Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність. Протягом навчального року класними керівниками, заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором проведені День знань «Моя  Україна» (до 28 річниці незалежності України). У шкільній бібліотеці була оформлена книжкова виставка з метою висвітлення сторінок історії визволення України, Декларації про державний суверенітет України, Дня Державного Прапора, Дню незалежності України. Проведений конкурс малюнків «Вони захищали Батьківщину». Прибирали могили на військовому кладовищі, закріплені за школою та 14 жовтня до Дня Захисника Батьківщини учні школи разом з заступником директора з виховної роботи  покладали квіти до могили загиблого учня школи Дульчика Віталія та до меморіальної дошки, яка розміщена на будівлі школи. У школі були проведені уроки мужності, відкриті виховні години на теми: «Трагедія Бабиного Яру»,  до Дня Захисника України,  до Дня Гідності та Свободи,  до Дня пам’яті жертв Голодомору. Проведено  військово-патріотичну конференцію, присвячену Дню Збройних Сил України. До Дня Соборності України був проведений флеш-моб та відкрита виховна година на базі бібліотеки, що по вул.Гагаріна учнями 8Б класу. До Дня пам’яті героїв Небесної Сотні була проведена відкрита виховна година на базі міської бібліотеки учнями 10 класу. Відбулося покладання квітів до пам’ятного знака Героям Небесної Сотні- учнями 11-х класів( всі заходи викладені в мережу Фейсбук та Інстаграм).

  Класними керівниками проведені виховні години «Наші святині»-10 кл., «Ми – громадяни України»-11-Б кл, «Ми-козацького роду»- 6-Б кл., «Моя Україна – вільна країна» – 7-Б кл., «Щоб у серці  жила Батьківщина» – 6-А кл., «Рідну землю, де живемо, Україною зовемо» – 4-Б кл., «Український віночок – наш оберіг» – 2-В кл., «День пам’яті жертв голодомору» – 5-В кл., «Українські державні символи» – 5-А кл., «А на цих рушниках – Україна моя» – 5-Б кл., «Я  – громадянин і патріот держави»-8А кл., «Люблю я свій народ, шаную його звичаї» – 1 кл., «Україно, ти для мене диво!» – 6-Вкл.,  «Народ мій є, народ мій завжди буде» – 7Акл., «Моя країна одна єдина-свята та невмируща Україна» – 8-Бкл.

  У листопаді, до Дня пам’яті жертв голодомору педагоги школи брали участь у мітинзі-реквіємі біля пам’ятного знака «Сумуючий ангел», що на Путятинській площі з покладанням квітів і запалюванням лампадок, проведений виховний захід учнями 10 класу «Голодомор… Ми пам’ятаємо…»

   Проведено відкритий виховний захід до Дня Захисника України та свята Покрови у 8-А, 11-А класах, до Дня Гідності і Свободи у 11-Б класі, брейн-ринг між учнями 9-х класів до Міжнарожного дня прав людини.

  Військово-патріотичне виховання займає чільне місце у виховній роботі школи. У  грудні  були проведені декади військово-патріотичного виховання.

  Спільна робота вчителів фізичної культури, вчителя предмету «Захист Вітчизни» та класних керівниківсприяла підвищенню зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвілля дали позитивні результати.

  У школі діє правовий клуб «Сократ» (керівник Дзюмага Н.З., учитель правознавства). У І семестрі пройшов тиждень права під назвою «Я і мої права», у якому взяли участь учні 9-10 класів. У жовтні був проведений місячник правової освіти, присвячений Міжнародному дню боротьби проти насилля. Учні 8-11 класів прослухали бесіду фахівців відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Житомирській області та фахівців Управління патрульної поліції у м.Житомирі.

  У грудні був проведений тиждень права, в рамках якого 10 грудня був проведений Всеукраїнський урок «Права людини», «Кримінальна відповідальність  неповнолітніх» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини для учнів 8-11 класів (викладач кафедри історії ЖДУ Зосімович О.Ю.) Класні керівники провели виховні години на теми «Роль права в житті людей», «Для чого ми повинні знати закони», «Права і свободи людини», «Закони в житті твоєї сім’ї», «Подорож у світ юридичних професій». У бібліотеці, що по вул. Гагаріна, був організований відкритий виховний захід для учнів 9-А класу на тему «Права дитини» спеціалістом із вторинної безоплатної правової допомоги. Для учнів 9-11 класі в актовій залі була організована зустріч з працівниками центру зайнятості на тему «Ваша майбутня професія та як уміти відстояти свої права при влаштуванні на роботу». А учнів 3-7 класів  в кінотеатрі .ім І.Франка відбулася зустріч з начальником відділу ювенальної превенції Ковальчук І.А.

  Соціальним педагогом  разом з класними керівниками були поновлені  списки учнів, схильних до правопорушень, учнів із соціально- неспроможних, багатодітних, м\з сімей, дітей-сиріт, дітей-напівсиріт. Обстежено матеріально-побутові умови дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Психологічною службою було складено плани по реалізації національних, державних та галузевих програм за 2019-2020 н.р.

  Педагогічний колектив школи проводить роботу, спрямовану на виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Правове виховання учнів здійснюється на уроках правознавства в 9-10-х класах; виховних годинах класними керівниками 1-11-х класів, а також під час роботи клубу «Сократ» (9-11 кл.).

  У школі проведено місячники попередження правопорушень (листопад), правових знань (жовтень), декада по правознавству – грудень. 

  Щоденно проводилися рейди «Урок», «Перерва», «Палінню-ні».

  Нерозв’язаними залишилися проблеми:

  • соціальної активності учнів щодо вирішення загальносоціальних питань;

  • культури поведінки вдома, у школі та громадських місцях

  Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей виявляється  у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим. У зв’язку з цим проведено виховний захід до Міжнародного дня толерантності «Нам не тісно на одній землі». Конкурс малюнків «Моя сім’я» (учні 3-5-х класів), морально-етичні бесіди: «Все починається з родини», «Як стати людиною», «Честь і гідність», «Цінності моєї родини», «Колектив починається з мене», «Мої вчителі, старші друзі та наставники», «Любов до ближнього – джерело величі людини»,  «Моє спілкування з людьми». Цікавою у цьому напрямі є робота класних керівників, які використовували нетрадиційні форми проведення виховних заходів, намагалися створити умови для набуття учнями досвіду взаємовідносин із батьками, культури поведінки в сім’ї.  Постійно протягом року учні початкових та старших класів брали участь у різноманітних благодійних акціях на підтримку хворих дітей. Це і у міській благодійній акції «Даруй життя замість квітів»-збір коштів для хворого учня з ліцею № 24, збір канцелярського приладдя для дітей із дитячих будинків, «Заложники Чорнобиля» – листівки для японських дітей, по збору привітальних листівок та теплої ковдри  до новорічних свят для воїнів АТО. Також підтримали  благодійну акцію волонтера та фотографа Леоніда Штрайбікуса «Я люблю Житомир».

  Протягом 2019-2020  н. р. проведено дієву робота з батьками:

  • пройшла загальношкільна батьківська конференція;

  • у класах проведено тематичні батьківські збори (2 рази);

  • протягом навчального року для батьків було проведено єдиний день відкритих дверей за темою «Взаємодія закладу та батьків з метою повноцінного розвитку дитини». Батьки мали змогу відвідати навчальні заняття, брати активну участь у виховних заходах, які були проведені цього дня.

  Слід зазначити, що нерозв’язаними залишилися проблеми: недостатнього рівня педагогічної культури батьків; низької зацікавленості батьків у результатах навчання та виховання дітей.

  Формування ціннісного ставлення до себе передбачає сформованість  у зростаючої особистості  здоров’язберігаючої компетентності, вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. Протягом навчального року були проведені бесіди: «Мій ідеал», «Бережи честь змолоду», «Що я ціную у житті», «Мій день», «Я хочу стати кращим», «Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся», «Я і мої обов’язки», «Що означає бути вихованим», «Життя – найдорожчий скарб», «Уміння знаходити себе в суспільстві», «Я і мої товариші», профілактичні бесіди шкільної медсестри, бесіди в початковій школі, написання профілактичних диктантів «Інфекційні захворювання: як уберегтися від них», виступи лекційних груп до Днів гігієни в школі. Проводили роботу зі збереження життя, здоров’я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму. Проведено місячники: «Увага! Діти на дорозі» (1-11 класи; вересень, ); місячник  безпеки життєдіяльності (листопад), «За здоровий спосіб життя» (березень).

  Під час місячників було проведено чимало заходів: виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів, бесіди для учнів зі спеціалістами та працівниками патрульної поліції м. Житомира.

  Протягом року проведено діагностичну роботу з вивчення впливу негативних факторів навчального середовища та визначення валеологічних шляхів корекції. Передбачено заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини: залучення учнів до роботи в шкільних гуртках і за межами школи; рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіда з профілактики та пропаганди здорового способу життя; місячники з попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя; зустрічі з лікарями та працівниками правоохоронних органів; проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, гандбол); анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя; проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах; робота учнівського самоврядування щодо залучення учнів школи до зміни факторів негативного впливу на здоров’я школярів.

  У початковій школі стали традиційними такі спортивні змагання: «За здоровий спосіб життя», «Веселі старти» серед учнів 2-4-х класів. У результаті проведення заходів можна спостерігати позитивні зміни поведінки та діяльності учнів, покращення міжособистісної взаємодії серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

  Класними керівниками 5-11 кл. проведені виховні години з метою недопущення вживання тютюнових виробів учнями. Проведено інформування батьків у системі батьківської освіти з питань вироблення спільних дій щодо зменшення випадків тютюнопаління серед дітей та учнівської молоді. Щоденно проводиться рейд «Курінню, ні!» Постійно оновлюється інформація на наочних інформаційних стендах матеріалів про шкідливі наслідки для здоров’я людини вживання тютюнових виробів, шкідливий вплив тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від вживання тютюнових виробів.

   Так, соціально-психологічною службою протягом 2019-2020 н.р. розкривалась проблемна тема «Розвиток психологічної компетентності всіх  учасників освітнього процесу в системі компетентнісної освіти». Робота проводилась за напрямком: пропаганда здорового способу життя. Була проведена діагностика вад особистісного розвитку. Методика «ДВОР» у 4-х класах. Проведено дослідження процесу адаптації п’ятикласників до школи ІІ ступеня. Визначення обізнаності учнів про здоровий спосіб життя-анкета «Здоровий спосіб життя».

   Поновлений куточок рятувальника та стенд «Безпека здоров’я». А матеріали  висвітлені на дошці інформацій шкільного парламенту та на сайті школи. Для учнів класними керівниками були проведені виховні години на тему : «СНІД», «Вплив алкоголю на організм  людини». Проводяться бесіди з учнями школи на теми: «Чисті руки – запорука здоров’я», «Охорона життя та здоров’я дітей».

  Соціальним педагогом проведено анкетування у 6-х класах на вивчення рівня знань учнів з тютюнопаління, в 10-х класах – схильність до вживання алкоголю, про здоровий спосіб життя – в 7 кл.

  Проведено заняття спільно з ВБО «АСЕТ» на тему «Здоровий спосіб життя» для учнів 8-х класів.

  Психологом школи проведено консультативні бесіди за результатами діагностики із класоводами та кл.керівниками та надані рекомендації про вплив досліджуваних характеристик на поведінку підлітків: у 6-х кл. за методикою «Самооцінки психічних станів» (Г.Айзенка»). Викладена інформація на сайті «Дистанційні технології»  «Твоя супергеройська сила проти вірусу», «Коронавірус. Книга для дітей». Викладено просвітницькі матеріали для батьків «Як розповідати дітям про коронавірус», «Психологічні підготовки батькам випускників», «Ваша дитина гіперактивна чи у неї такий характер», «Підтримка психічного здоров’я дорослих та дітей: як впоратися з ізоляцією».

  Поновлено інформаційний куточок з переліком адрес, установ та організацій, медичних закладів, які опікуються даними проблемами, телефону довіри.

  Соціально-психологічною службою були підготовлені виступи на педрадах,  нарадах при директорові, м\к класних керівників, психолого-педагогічному консиліумі на тему « Соціально-психологічний портрет дитини-булера та дитини-жертви», «Робота з учнями, схильними до правопорушень», «Відповідальність за шкільний булінг», «Профілактика насильства в учнівському середовищі», «Булінг та його види». Були проведені психологічні дослідження: методики дослідження акцентуацій характеру у 8-х класах, тест на виявлення суїцидальних намірів у 9-х кл, самооцінка психічних станів у 10-му класі.

  Соціально-психологічна служба школи протягом навчального року співпрацювала з ВБО «АСЕТ», МБФ «Місія в Україну», Житомирським міським управлінням юстиції, ЖМЦСССДМ, Службою в справах дітей.

  Була організована лекція представника регіонального центру БВПО : «Кібербулінг та відповідальність неповнолітніх» у 10-11 класах.

  У жовтні  на загальношкільну  батьківську конференцію були запрошені спеціаліст психолог-консультант МБФ «Місія в Україну» Касянчук О.В. з виступом на тему : «Статеве виховання дітей» та спеціаліст ССД Жалюк В. «Основні положення законодавства стосовно неповнолітніх», лікар-нарколог Кутішенко М.С. «Як вберегти дитину від наркотичної залежності.

  Організовані виступи на батьківських зборах на тему: «Адаптація дитини до навчання в школі», «Психолого-педагогічний портрет учня-випускника початкової школи», «Булінг. Кібербулінг. Відповідальність батьків» спільно з ВБО «АСЕТ» «Булінг в учнівському середовищі».

  У грудні місяці був проведений тиждень права, в рамках якого 10 грудня був проведений Всеукраїнський урок «Права дитини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини для учнів 9-11 кл., організований та проведений майстер-клас, присвячений проблематиці прав людини та запрошений юрист із міської юстиції, проведені виховні години кл. керівниками на тему: «Роль права в житті людей», «Для чого ми повинні знати закони», «Конституція в житті моїх однолітків», «Права і свободи людини», «Закони в житті твоєї сім’ї», «Подорож у світ юридичних професій», організована книжкова виставка  в шкільній бібліотеці «Закон. Мораль. Право». До тижня права був організований лекторій в міській бібліотеці, де учні 11 класів разом із класними керівниками відвідували лекції з переглядом фільмів на правову тематику. Перед учнями виступали працівники Головного територіального управління юстиції у Житомирській області по безоплатній вторинній правовій допомозі та провели правоосвітні заходи щодо попередження вчинення боулінгу у закладі освіти.

  Також учні 2, 3, 5, 6 класів відвідали кінотеатр ім. І.Франка, де перед ними виступали працівники ДПС та учні переглянули кінофільм на дану тематику.

  На виконання плану заходів школи щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2020 року школярі взяли участь у профілактичному рейді «Урок», відвідано учнів із функціонально-неспроможних сімей вдома, забезпечено систематичну перевірку умов проживання, залучено до спортивних секцій, гуртків, таборів літнього відпочинку дітей із девіантною поведінкою, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

  Питання охорони здоров’я дітей розглядається протягом року на нараді при директору та на педраді. Вся робота, яка проводиться, дає певні результати.

  Формування ціннісного ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється в усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності, в почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності особистості гармонійно співіснувати з природою. 

  Екологічне виховання здійснюється шляхом екологізації навчальних предметів та у процесі позакласної роботи. У арсеналі екологічних заходів учні особливо активні були у проведенні краєзнавчої акції по очищенню джерел рідного краю «Животоки рідної землі» в рамках Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» та акції «Кожна краплина має значення». Учні щорічно виступають протягом тижня екології в школі з презентаціями «Поліські орхідеї», «Живи, вода джерельная!». Традиційними в роботі колективу стали виступи екологічних лекторських груп у молодших класах «Рослини-радіопротектори», «Цілющі паростки рідної землі» про лікарські рослини Полісся, «Вода та її таємниці». Систематично учні школи беруть участь у трудових акціях «Шкільне подвір’я».

  У процесі екологічного виховання учні залучались до природоохоронної діяльності , догляду за зеленими насадженнями шкільного двору, охорони довкілля, до участі в заходах екологічного спрямування, Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах («Мій рідний край – моя земля»). Відзначались природоохоронними заходами дні екологічного календаря : День збереження озонового шару, День відмови від куріння, День збереження біорізноманіття, День боротьби з наркоманією.

  Формування ціннісного ставлення до культури та мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних sз мистецтвом. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва.

  Користуються  заслуженою популярністю зразковий ансамбль «Веселі музики» (кер.Голуб В.М.) та вокальний гурток «Юність» (кер.Назаренко І.В.).  У 2019-2020 навчальному році вчителі музики разом з учнями, учасниками художньої самодіяльності підготувати і провели концерти до Дня вчителя, Дня Захисника України.  Протягом усього семестру надавали допомогу у підготовці позакласних заходів: свято Осені, свято Миколая, «Моя Україна – червона калина».  У ІІ семестрі керівники гуртків зі своїми вихованцями брали участь в різдвяній ході  вулицями міста «Різдвяна зірка» з виконанням колядок та щедрівок, у Різдвяно-новорічних привітаннях «Щедрий вечір, добрий вечір» (школа № 33, департамент освіти, Дім української культури, Житомирська обласна бібліотека для дітей), у Фестивалі різдвяної пісні та колядок «Янголи віншують» на базі школи.

  У листопаді у школі були проведені конкурси «33 школа має талант» для учнів молодшої та старшої школи.

  У 2020/2021 н. р необхідно продовжувати виховувати художній смак та естетичну компетентність, розширювати знання учнів у народного мистецтва, музики.

  Формування ціннісного ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. У школі проведено бесіди: «Вчись учитись, щоб уміти трудитись», «Усі професії важливі», «Як обрати професію»,     «Цінуймо працю інших», «Працьовита родина», «Усі професії потрібні», «Мої досягнення», «Освіта – шлях до майбутньої професії», анкетування учнів щодо подальшого працевлаштування, організація роботи шкільних гуртків.

  Проведено профорієнтаційну роботу представниками закладів вищої освіти з учнями 9-х та 11-х класів. На початку навчального року пройшла нарада при директору, де було заслухано питання працевлаштування учнів 9 та 11 класів.

  Усі учні працевлаштовані і продовжують навчання в коледжах  та вузах міста.

  Учні випускних класів у листопаді взяли участь у інформаційно-просвітницькому заході «Портал успіху», де мали можливість індивідуально поспілкуватись із представниками навчальних закладів щодо правил прийому на навчання, взяли участь в майстер-класах з робітничих професій, ознайомилися з інформаційними матеріалами про професії, професійні курси та послуги служби зайнятості.

  Неабияке місце у виховній роботі школи посідає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу. До складу організації входять учні 5-11-х класів. Організація має статут, комісії, комітети, обирається президент. Організовано волонтерський рух (керівник Бабушко К.В.). Члени учнівського парламенту беруть активну участь у житті школи. Відбувається залучення школярів до спільної роботи з педагогічним колективом, здійснення демократичного управління. Освітній процес сприяє активізації їх громадської діяльності, зацікавленості результатами колективних справ, створенню сприятливого соціально-психологічного мікроклімату.

  Нагальною залишається проблема дитячого травматизму. Адміністрація школи в роботі з охорони життя та здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму визначає цільові пріоритети:

  • створення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці та виховання дітей і підлітків;

  • забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров’я учасників освітнього процесу;

  • навчання школярів основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до чинних програм;

  • організацію позашкільної та позакласної роботи з учнями, просвітницької роботи з їх батьками;

  • удосконалення системи моніторингу результативності діяльності навчальних закладів із попередження всіх видів нещасних випадків;

  • підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

  • співпрацю з усіма зацікавленими організаціями.

  З метою збереження життя та здоров’я учнів, відповідно до системи навчальної, просвітницької та виховної роботи адміністрація школи видала накази, відповідно до річного плану контролювала якість роботи із запобігання всім видам дитячого травматизму Під час здійснення контролю було визначено, що роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму проведено на достатньому рівні.

  Проведено роботу щодо збереження життя, здоров’я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму. Проведено місячники: «Увага! Діти на дорозі» (серед учнів 1-11 класів (вересень);  місячник безпеки життєдіяльності (листопад).

  Проведено роботу щодо запобігання дитячому травматизму, у межах якої учні вивчали правила дорожнього руху, педагоги провели виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від вибухонебезпечних предметів та утоплення; правил поводження з електроприладами; правила поведінки в громадських місцях.

  Виконання програми суворо контролює адміністрація школи. Питання про стан роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму систематично розглядали на засіданнях МК класних керівників і нарадах при заступниках директора, на педраді, на батьківських зборах. У всіх класних навчальних кабінетах оформлено куточки з наочними матеріалами щодо запобігання різним видам травматизму у школі. У закладі оснащено кабінет охорони здоров’я. Оформлено новий стенд «Безпека здоров’я». У кабінетах фізики, хімії, інформатики, шкільних майстернях оформлено стенди з правил техніки безпеки учнями школи. Перед і після канікул проводиться цільовий інструктаж, який фіксується у журналах реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі. Перед осінніми, зимовими, літніми канікулами проведені єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, зроблені  записи у класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячому травматизму». З пам’ятками на канікули ознайомлювали батьків учнів. Кожен учитель-предметник проводив інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що зроблено відповідні записи у журналах.

  Своєчасно проведено цільові інструктажі з дітьми перед спортивними змаганнями і зафіксовані у журналі інструктажу учнів з техніки безпеки .

  3 метою вивчення стану здоров’я дітей, запобігання захворювань у шкільному колективі до 01 вересня 2019 року  було проведено профілактичний медичний огляд учнів. За результатами поглибленого медичного огляду школа та батьки отримали інформацію про стан здоров’я дітей. За результатами такого огляду оформлено листи здоров’я у всіх класах.

  Протягом навчального року учнів школи було забезпечено засобами невідкладної першої допомоги. Усі за графіком  пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи. Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті й одержали приписне свідоцтво.

  Організація харчування перебуває під постійним контролем адміністрації закладу.

  Стан охоплення харчуванням 2 рази на семестр проаналізовано на нараді при директорові та 1 раз на педраді. Для дітей, які потребують соціальної допомоги та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, організовано безкоштовне харчування. Організовано  харчування з  батьківською доплатою учнів 1-4 класів. Проведено облік учнів 5-11 класів, які отримали гаряче харчування за кошти батьків, а також групи подовженого дня.

  Протягом 2019-2020 н. р. було вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано безпечне й якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їхнього зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Розроблено та затверджено режим і графік харчування дітей у шкільній їдальні.

  Здійснено бракераж сирої та готової продукції, результати занесено до журналу бракеражу завідувачем виробництва та медичною сестрою.

  Регулярно було складене щоденне меню завідувачкою виробництва Красавчиковою І.П, медичною сестрою закладу Кулаківською Н.М. на підставі орієнтовного двотижневого меню-розкладки, яке затверджував директор школи. Проведено роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування в сім’ї  дітей різного віку.

  У шкільній їдальні заборонено продаж виробів швидкого приготування, чіпсів, кремових виробів, використання продуктів, які містять синтетичні барвники, ароматизатори, посилювачі смаку, консерванти. У школі було посилено протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахам гострих кишкових захворювань

  У 2019-2020 н. р. продовжена робота з профілактики злочинності . Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, центром соціальних служб для молоді, управління юстиції, прокуратурою,  було складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі. Питання стану роботи з профілактики запобігання правопорушенням, злочинам постійно заслуховували на нараді при директорові, на засіданнях МК класних керівників, на класних батьківських зборах.

  З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи протягом навчального року в школі працювали гуртки таких напрямів:

  • художньо-естетичний (зразковий ансамбль «Веселі музики», вокальний ансамбль «Юність», гурток писанкарства, образотворчого мистецтва, хореографічний, шахи);

  • військово-патріотичний («Влучний стрілок»);

  Соціальний педагог школи Мазепкіна О.О. та класні керівники проводили роботу з батьками й учнями:

  • здійснено контроль за відвідуванням учнями школи;

  • відвідували родини вдома, складали акти обстеження житлово-побутових умов сім’ї;

  • організовано роботу шкільного практичного психолога та соціального педагога з батьками;

  • розроблено правила для учнів;

  • проведено цикл бесід із правової тематики.

  У школі створено раду профілактики правопорушень, яка збиралась 1 раз на тиждень. Вона розглянула питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою. У межах учнівського комітету працювала комісія дисципліни та порядку, яка стежила за дотриманням правил поведінки учнів в урочний час; учнів охоплено постійними та тимчасовими дорученнями; проведено систематичну індивідуальну роботу з дітьми.

  Діти відвідували різноманітні заходи: екскурсії по місту, на підприємства міста, в музеї, пішохідні прогулянки.

  Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що колектив школи реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів, поставлену на початку навчального року.

  Основним результатом діяльності педагогічного колективу школи стає формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті, витримувати конкуренцію на ринку праці.


Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!