РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗА 2020-2021 Н.Р.

Діяльність колективу школи у 2020-2021 навчальному році здійснювалась відповідно до вимог основних нормативних документів: Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепцією НУШ, Указом Президента України «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі»,  Державної програми «Освіта» (Україна XXІ століття), Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

Робота школи була спрямована на залучення всіх учасників освітнього процесу в діяльність школи, формування життєвих компетентностей учнів засобами навчання і виховання, розвиток творчої особистості учня та вчителя, збереження здоров’я учнів у процесі навчання та виховання, на створення умов для розвитку і самореалізації особистості громадянина України.

Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються в останні роки у європейських країнах і пов’язані з визнанням значущості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу, отже, питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти є ключовим для розвитку всієї освітньої галузі. Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все більше постає завдання навчати учнів самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, навчити навчатися, виробити потребу у навчанні впродовж життя. Людина у XXI столітті – це людина, що постійно навчається. Людина, для якої одержання знань стає сутнісною рисою способу життя. Таку людину повинна сформувати школа.

Створити мотивацію успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в стінах школи і зрештою допомогти йому сформуватися як особистості, розкрити і розвинути його творчу індивідуальність – мета діяльності педагогів.

Освітня діяльність у кінцевому результаті повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність діяти, розв’язувати життєві проблеми, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Компетентнісний підхід на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі набутих знань вирішувати проблеми, що виникають у різних ситуаціях.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якої є виховання. Школа має бути державно-громадським закладом, який організовує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, а за змістом та формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Головними показниками якісних змін мають стати:

 • рейтинг школи, позитивна динаміка розвитку;

 • культура вчителів, підвищення якості роботи кожного педагога і якості навчання і виховання учнів;

 • конкурентноздатність випускників, готовність їх жити і творити в інформаційному суспільстві.

Результатом якісної освіти має бути виховання здорового покоління з чіткою громадянською позицією, яке хоче і вміє вчитися продовж всього життя, покоління свідомих громадян здатних збудувати цивілізовану європейську державу і жити в цій державі.

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив школи розпочав роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Реалізація основних напрямків оновлення освітніх процесів із урахуванням вимог сучасної школи».

Реалізація проблемної теми включала в себе такі завдання:

– конкретизувати проблеми на рівні роботи педагогічного колективу;

– спланувати роботу творчих груп щодо дослідження науково-методичної проблеми;

– створити «банк інформації»;

– організувати роботу психолого-педагогічних семінару;

– організувати роботу семінару-практикуму «Формування інформаційно-цифрової компетентності школярів в умовах компетентнісно-зорієнтованої освіти»»;

– організувати методичний ринг «Інтеграція основ медіаграмотності в освітній процес»;

-коворкінг «Психолого-педагогічні особливості організації освітнього процесу в умовах змішаного навчання»;

-дискусійно-практичний хаб «Освітній ребрединг: школа офлайн та онлайн»;

– (не)конференція «Інклюзивна освіта: принципи успішної взаємодії»;

– забезпечити ефективну діяльність наступних колективних форм методичної роботи:

 • творчих груп «Інтеграція інфомедійної грамотності у програму загальної середньої освіти» (керівник ХомичЛ.В.); «Нова українська школа – авангард інноваційних змін» (керівник Гольштейн І.Ю.); «Особливості сучасного освітнього середовища» (керівник Прокопенко І.В.).

 • проблемних груп «Електронні освітні ресурси у навчанні предметів» (керівник Войцехівська К.П.); «Від педагогічної праці до педагогіки партнерства» (керівник Шуляренко А.В.);

 • динамічних груп: «Формування життєвих компетентностей молодших школярів» (керівник Рачунь Н.І.); «Розвиток творчих здібностей учнів при викладанні предметів художньо-естетичного циклу» (керівник Фещук Н.А.); «Перший раз у п’ятий клас» (керівник практичний психолог Манжула О.С.); «Перший раз у перший клас» (керівник Гавриленко О.М. .); «Школа підготовки до олімпіад із навчальних предметів» (керівник Орловська Н.В.);

– розробити рекомендації та заходи щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи;

– обговорити запропоновані рекомендації на засіданнях методичних комісій, виробити заходи з їх реалізації;

– організувати наставництво, консультації для молодих учителів;

– організувати взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

– сприяти вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

– розробити рекомендації та заходи щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи;

– обговорити запропоновані рекомендації на засіданнях методичних комісій, виробити заходи з їх реалізації;

– організувати наставництво, консультації для молодих учителів;

– організувати взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

– сприяти вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

– продовжити створення банку розробок учителів із досвіду роботи над проблемною темою.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних комісій на 2020-2021 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

 1. Розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя.

 2. Упровадження моніторингу якості професійних компетентностей педагогів.

 3. Використання інноваційних технологій навчання (квест, лепбук, буктрейлер, кейс-технології, інтелект-карти) як складових креативної освіти.

 4. Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів.

 5. Концептуальні засади реформування школи. Концепція «Нова українська школа».

 6. Впровадження дистанційних технологій навчання. Робота на платформі HUMAN.

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

– Зміст Освітньої програми, вимоги Державного стандарту освіти, програмне й навчально-методичне забезпечення виконання навчального плану школи.

– Реалізація Концепції Нової української школи. Вимоги Державного стандарту початкової освіти.

– Вивчення та аналіз змісту освітніх програм для 1-3-х класів.

– Вивчення та аналіз змісту освітніх програм для 10-11-х класів.

– Організація роботи Школи молодого вчителя, молодого класного керівника. Закріплення наставництва.

– Про підготовку узагальнених матеріалів на педагогічну виставку «Освіта Житомира – 2021».

– Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів-предметників про діяльність учнів.

– Творчість як один із критеріїв оцінювання професійної діяльності педагога. Огляд-конкурс «Панорама творчих уроків».

– Підготовка претендентів до Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

– Хід атестації педпрацівників.

– Виконання рішення педагогічних рад. Аспекти педагогічної творчості: творча особистість – успішна особистість.

– Самоосвітня діяльність учителя як засіб удосконалення професійної компетентності.

–  Презентація проєктів творчих справ класних керівників та голів МК і ТГ.

–  Презентація ППД, який вивчався у 2020-2021 н.р.

– Проведення майстер-класів «Нова українська школа» представниками Інституту педагогіки.

– Огляд нормативних, документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

– Вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів.

– Впровадження дистанційних технологій в освітній процес закладу;

– Підведення підсумків методичної роботи за 2020-2021 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2021-2022 н.р.

Науково-методична тема вимагала від колективу вчителів нових знань та шляхів її реалізації.

Проблемна тема реалізовувалася через роботу шкільних методичних комісій, творчих групи, проблемної групи, педради, наради у директора, методичну раду, педагогічні читання, науково-практичну конференцію, «майстер-класи» предметні тижні, виховні заходи, роботу вчителів із самоосвіти, використання новітніх технологій на уроках через творчі звіти, творчі портрети досвідчених учителів; організацію та проведення атестації, курсової перепідготовки, оволодіння вчителями ІКТ.

Навчений – значить озброєний. Навчити вчителя користуватися сучасними технічними засобами навчання, використовувати у своїй роботі інноваційні методи навчання, вдало поєднувати їх із традиційними та навчати учнів школи йти в ногу з часом – основне завдання школи.

На червень 2021 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:

 • учителів вищої кваліфікаційної категорії – 49

 • учителів першої кваліфікаційної категорії – 12

 • учителів другої кваліфікаційної категорії – 3

 • учителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» – 16

Учителів, які мають педагогічне звання:

 • «учитель-методист» – 14

 • «старший учитель» – 20

 • «практичний психолог-методист» – 1

 • «керівник-гуртка-методист» – 1

Добір та комплектацію педкадрів здійснює директор школи. У школі є резерв керівних кадрів. У закладі працюють на повну ставку 2 заступники з навчально-виховної роботи, 1 заступник з виховної роботи.

Реалізація інваріантної й варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними навчальними  програмами, рекомендованими МОН України на 2020-2021 навчальний рік. Аналіз виконання навчальних планів та програм проводився двічі на рік (грудень 2020 р. та травень 2021 р.) із  внесенням подальших коректив у внутрішкільний контроль плану роботи школи з метою ліквідації виявлених недоліків.

Особлива увага приділялась підвищенню рівня навчальних досягнень учнів. Із цією метою проводився систематичний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, глибокий аналіз причин неуспішності. Питання внутрішкільного контролю, що були визначені на 2020-2021 н.р., охоплювали всі навчальні предмети з подальшим аналізом на засіданнях МК, педагогічних радах, нарадах при директорі.

Згідно до плану перспективного прогнозування у 2020 -2021 н.р було вивчено і узагальнено наказами по школі такі питання: «Стан викладання дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівень навчальних досягнень учнів із хімії, біології, основ екології, основ здоров’я», «Про формування інформаційної компетентності засобами інформаційних технологій на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови», «Результати контролю за станом діалогічного та монологічного мовлення на уроках німецької мови», «Про організацію здійснення тематичного обліку досягнень здобувачів освіти на уроках польської мови», «Про організацію здійснення тематичного обліку досягнень здобувачів освіти на уроках історії», «Стан формування базових знань із математики у 5-х класах відповідно Державному стандарту», «Формування правової культури», «Компетентнісний та діяльнісний підходи при викладанні предметів художньо-естетичного циклу», «Формування критичного мислення на уроках географії», «Дотримання Санітарних правил на уроках фізичної культури», «Пpo затвердження порядку оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу та організацію освітнього процесу у Новій українській школі», «Пpo затвердження порядку оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу та організацію освітнього процесу у Новій українській школі», «Пpo затвердження порядку оцінювання навчальних досягнень учнів третього класу та організацію освітнього процесу у Новій українській школі», «Про роботу з учнями початкової школи у 2020-2021 році», «Застосування ІКТ у роботі групи подовженого дня», «Стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним навантаженням учнів», «Особливості адаптації до освітнього процесу учнів 1-х класів школи», «Організація національно-патріотичного виховання учнів закладу», «Про стан роботи шкільної бібліотеки щодо національно-патріотичного  виховання школярів», «Результати психолого-педагогічного консиліуму у 5-х класах», «Якість перевірки учнівських зошитів із української мови, російської мови, англійської та німецької мов у 5-11 класах», «Якість перевірки учнівських зошитів із української мови та математики у початкових класах», «Ведення щоденників», «Про моніторинг стану викладання та рівні навчальних досягнень учнів 1-2 класів із предмета «Я досліджую світ», «Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 4-х класах школи», «Про підсумки контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 4-х класів за І семестр 2020-2021 року», «Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучених до різноманітної діяльності за інтересами», «Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять», «Про підсумки вивчення предмета «Захист України» та військово-патріотичне виховання учнівської молоді у 2020-2021 н.р.», «Про підсумки організації гарячого харчування учнів у їдальні у 2020-2021 н.р.», «Про підсумки методичної роботи у 2020-2021 н.р.», «Про підсумки виховної роботи у 2020-2021 н.р.», «Про роботу логопеда у 2020-2021 н.р.», «Стан роботи з педагогічними кадрами у 2020 році та заходи щодо її вдосконалення», «Стан педагогічного керівництва за роботою учнівського самоврядування»,  «Результати контрольних робіт з навчальних предметів за І семестр 2020-2021 навчального року», «Результати контрольних робіт з навчальних предметів за ІІ семестр 2020-2021 навчального року», «Виконання навчальних планів та програм за І семестр 2020-2021 навчального року», «Виконання навчальних планів та програм за ІІ семестр 2020-2021 навчального року», «Рівень досягнень учнів із навчальних предметів за І семестр 2020-2021 навчального року», «Рівень досягнень учнів із навчальних предметів за ІІ семестр 2020-2021 навчального року», «Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять», «Контроль навчальних досягнень школи І ступеня», «Контроль навчальних досягнень школи ІІ-ІІІ ступенів», «Про роботу з учнями, які займаються за індивідуальною формою навчання та на інклюзивній формі навчання», «Про роботу з обдарованими учнями школи у 2020-2021 навчальному році», «Про роботу соціально-психологічної служби школи», «Про роботу мовних загонів при оздоровчому таборі «Лелека», «Про підсумки освітнього процесу у «Школі супергероїв» при КП «Дитяча лікарня ім. Башека».

Ці питання докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, їх системності, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів із початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласників. Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

На виконання завдань, поставлених перед педагогічним колективом, розроблено й проведено педагогічні ради:

 • «Про підсумки роботи педколективу у 2019-2020 н.р., впровадження у практику роботи досягнень сучасної педагогічної науки та пріоритетні напрями розвитку освітнього закладу у 2020-2021 навчальному році» (серпень, 2020);

 • «Створення позитивного іміджу закладу як одна з умов формування сучасного освітнього процесу» (он-лайн, жовтень, 2020);

 • «Причини невисокої якості знань учнів та шляхи їх подолання як основа формування освітньої компетентності та якісний результат участі випускників школи у ЗНО» (он-лайн, січень, 2021);

 • «Значення творчого потенціалу класного керівника для формування ключових компетентностей школяра» (он-лайн, квітень 2021).

Протягом 2020-2021 н.р. було організовано роботу шкільних методичних комісій учителів-предметників та класних керівників, творчих груп «Інтеграція інфомедійної грамотності у програму загальної середньої освіти», «Нова українська школа – авангард інноваційних змін», «Особливості сучасного освітнього середовища»; проблемних груп «Електронні освітні ресурси у навчанні предметів», «Від педагогічної праці до педагогіки партнерства»; динамічних груп «Формування життєвих компетентностей молодших школярів», «Розвиток творчих здібностей учнів при викладанні предметів художньо-естетичного циклу», «Перший раз у п’ятий клас», «Перший раз у перший клас», «Школа підготовки до олімпіад із навчальних предметів». Затверджено плани їх роботи, визначено керівників із числа досвідчених педагогів.

Діяльність МК було сплановано на основі Річного плану роботи школи та Перспективного плану школи. Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку Кожна з МК провела по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України, рекомендації департаменту освіти Житомирської міської ради щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020-2021 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Упродовж навчального року всіма МК було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань із предметів тощо.

Протягом року було проведено моніторинг професійної компетентності учителів, пройшла виставка методичних наробок педагогів «Педагогічний вернісаж», презентаційний меседж «А я це роблю так», панорама творчості «Ваша величність Урок!».

З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи МК із питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність комісії, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими учнями, роботі у Новій українській школі,  впровадженню дистанційних технологій у освітній процес школи, поширенню передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо.

Творчі доробки вчителів були представлені на міській педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомира – 2021». Педагоги школи представили 13 матеріалів.

Із них:

 • навчально-методичні посібники «Формування екологічної грамотності і здорового способу життя на уроках англійської мови» вчителя англійської мови Корнійчук Людмили Віталіївни; «Формування екологічної компетентності здобувачів освіти на уроках географії» вчителя географії Горецької Ірини Василівни; «Використання ігор під час навчання лексичного матеріалу на уроках англійської мови у початковій школі» вчителя англійської мови Гісси Наталії Петрівни; «Скрайбінг-технології як сучасний комплексний засіб візуалізації контексту у вивченні іноземних мов» вчителя англійської мови Савченкко Марини Миколаївни;

 • дидактичні посібники «Тематичний день «Весняні квіти» у 2 класі» учителя початкових класів Шуляренко Алли Володимирівни; «Тематичний тиждень «Чарівна осінь» вихователя групи подовженого дня Дідківської Надії Петрівни; «Інтеграція мистецтва як засіб художньо-творчого розвитку особистості» вчителя музичного мистецтва Назаренко Ірини Михайлівни; «Ігрова діяльність на уроках математики» вчителя математики Шатило Наталії Вікторівни; «Формування здорового способу життя у підлітків» вчителя основ здоров’я Беккер Оксани Павлівни.

 • практичний посібник «Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літератури» вчителя української мови і літератури Ранець Людмили Павлівни;

 • практичний порадник «Наша безпека у наших руках!» педагога-організатора Бабушко Катерини Валеріївни;

 • наочний посібник «Календар ювілейних дат «Шпаргалка для вчителя зарубіжної літератури»» вчителя зарубіжної літератури Фещук Наталії Анатоліївни;

 • мультимедійний контент «Числівник» учителя української мови та літератури Хомич Любові Володимирівни.

Тематика та зміст представлених матеріалів підтверджують творчий пошук педагогів із реалізації основних напрямків реформи закладу освіти та відображають напрацювання педагогів школи у розв’язанні актуальних проблем розвитку освіти:

 • формування у молодших школярів ключової компетентності – уміння вчитися;

 • формування комунікативної компетентності молодших школярів методами критичного мислення;

 • тематичні заняття – сучасний підхід до інтегрованого навчання;

 • ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності в умовах групи подовженого дня;

 • використання мультимедійного контенту в освітньому процесі;

 • реалізація наскрізних змістових ліній;

 • розвиток креативного мислення;

 • використання он-лайн ресурсів для діагностування результатів процесу навчання;

 • використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів;

 • нетрадиційний підхід до вивчення української мови і літератури;

 • скрайбінг-технології як сучасний комплексний засіб візуалізації контексту у вивченні іноземних мов.

Аналіз представлених робіт на виставку показав прагнення освітян до самовдосконалення та пошуку найефективніших шляхів реалізації завдань педагогічної діяльності.

У виставкових роботах виклад теоретичного обґрунтування здійснено грамотно, з дотриманням наукового стилю, відстежується результативність та перспективність представлених матеріалів.

За висновками журі дипломами І ступеня нагороджені вчитель української мови та літератури Хомич Любов Володимирівна (тема досвіду: «Числівник»), вчитель англійської мови Савченко Марина Миколаївна (тема досвіду: «Скрайбінг-технології як сучасний комплексний засіб візуалізації контексту у вивченні іноземних мов»); дипломами ІІ ступеня нагороджені вихователь групи подовженого дня Дідківська Надія Петрівна (тема досвіду: «Тематичний день «Чарівна осінь»), вчитель музичного мистецтва Назаренко Ірина Михайлівна (тема досвіду: ««Інтеграція мистецтва як засіб художньо-творчого розвитку особистості»); дипломами ІІІ ступеня нагороджені Горецька Ірина Василівна (тема досвіду: «Формування екологічної компетентності здобувачів освіти на уроках географії»), вчитель англійської мови Корнійчук Людмила Віталіївна (тема досвіду: «Формування екологічної грамотності і здорового способу життя на уроках англійської мови»), вчитель основ здоров’я Беккер Оксана Павлівна (тема досвіду: «Формування здорового способу життя у підлітків»); подяками нагороджені вчитель української мови і літератури Ранець Людмила Павлівна (тема досвіду: «Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літератури»), вчитель математики Шатило Наталія Вікторівна (тема досвіду: «Формування здорового способу життя у підлітків»).

Рекомендовано до розгляду НМР НМЦ департаменту освіти Житомирської міської ради досвід роботи вчителя початкових класів Шуляренко Алли Володимирівни «Тематичний день «Весняні квіти» у 2 класі», вчителя української мови та літератури Хомич Любові Володимирівни «Числівник», вчителя англійської мови Савченко Марини Миколаївни «Скрайбінг-технології як сучасний комплексний засіб візуалізації контексту у вивченні іноземних мов».

На обласну педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини – 2021» рекомендовані матеріали вчителя англійської мови Савченко Марини Миколаївни «Скрайбінг-технології як сучасний комплексний засіб візуалізації контексту у вивченні іноземних мов» (номінація «Навчально-методичний посібник»), вчителя української мови та літератури Хомич Любові Володимирівни «Числівник» (номінація «Мультимедійний контент»), педагога-організатора Бабушко Катерини Валеріївни «Наша безпека у наших руках!» (номінація «практичний порадник»).

За ці роботи педагоги отримали дипломи І ступеню обласної педагогічної виставки «Сучасна освіта Житомирщини – 2021».

Результати виставки засвідчили, що педагоги школи плідно працюють у справі навчання і виховання підростаючого покоління та мають потужний творчий і методичний потенціал для подальшого професійного зростання.

Методичною службою школи розроблена і введена в дію система вдосконалення освітнього процесу. Традиційно організовувались цикли відкритих уроків, вернісажі педагогічних ідей, демонстрації знахідок, методичні консультпункти, майстер-класи, методичні практикуми, на яких педагоги ділилися педагогічними надбаннями, показували шляхи і способи удосконалення освітнього процесу, педагоги узагальнювали побачене й почуте, використовували у своїй діяльності.

У 2020-2021 н.р. на базі школи пройшли такі методичні заходи:

 • міський семінар для вчителів хімії на тему: «Організація дистанційного навчання учнів на уроках хімії з використанням освітньої платформи ZOOM»;

 • міський семінар-тренінг для вчителів української мови та літератури: «Особливості створення контенту для анімаційних уроків української мови»;

 • міський семінар для вчителів англійської мови «Скрайбінг-технології як сучасний комплексний засіб візуалізації контексту у вивченні іноземних мов».

 • обласний семінар для вчителів музичного мистецтва «Модернізація освітнього процесу в умовах диджиталізації системи викладання музичного мистецтва»

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

У 2020-2021 н.р. у Школі молодого вчителя, яким керує вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель» Голобородько Л.Й. продовжили педагогічну діяльність учитель англійської мови Целуєва  В.В., вчитель польської мови Олексюк В.В., вчитель біології Сапанович Т.Г., вчитель фізичної культури Плотніцька О.В., вчитель образотворчого мистецтва Кирилюк Д.М., вихователь групи подовженого дня  Микуліч Д.А. та асистент учителя у класі з інклюзивним навчанням Сахненко Ю.М. Розпочали педагогічну діяльність асистент учителя Кареліна-МільськаюІ.Ю., учитель англійської мови Литвинчук А.Ю. та вихователь групи подовженого дня Ставська І.Ю.

Ці вчителі працювали під наставництвом досвідчених педагогів, учителів англійської мови вищої кваліфікаційної категорії Бобровницької О.Г. та Савченко М.М.,  учителя української мови вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-методиста» Хомич Л.В.; учителя біології вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-методиста» Орловської Н.В.; учителя вищої кваліфікаційної категорії, «учителя-методиста» Федориної І.Ж.; учителя вищої кваліфікаційної категорії Фещук Н.А.; вихователів першої кваліфікаційної категорії Труніної Г.В. та Каленюк М.С; асистента учителя БілецькоїїТ.В. за чітко розробленим планом.

Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. Педагогами були проведені відкриті уроки та виховні заходи. Під час аналізу уроків та виховних заходів молодим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

Учитель учиться все життя. Рівень професійної компетентності педагога – це його знання, уміння, особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. На якому б етапі життєвого досвіду і професійного шляху не перебував учитель, він ніколи не може вважати власну освіту завершеною, а свою професійну компетентність повністю сформованою.

Саме тому в школі організована самоосвітня робота педагогів як одна з форм науково-методичної роботи, що в поєднанні з підвищенням кваліфікації дає, по-перше, практичні результати щодо вдосконалення необхідної для практичної діяльності теоретичної і практичної підготовки педагогічних кадрів; по-друге, підвищення якості знань і вмінь учнів школи.

Принципи самоосвіти педагога:

 • систематичність і послідовність;

 • зв’язок із практичною діяльністю;

 • взаємозв’язок наукових і методичних знань;

 • комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних проблем;

 • відповідність змісту самоосвіти рівневі підготовки педагога, його інтересам і нахилам.

Протягом 2020-2021 навчального року основними формами самоосвітньої роботи вчителів були: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою, участь у заходах департаменту освіти міської ради, міських та обласних предметних семінарах, майстер-класах, творчі звіти (у межах творчих звітів предметних методичних комісій та підготовки підсумкових атестаційних матеріалів), підвищення кваліфікації на платформах «Всеосвіта», «Prometheus», «EdEra», наставництво і консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури тощо.

Курсова перепідготовка здійснювалась відповідно до плану. Мета перепідготовки педагогічних кадріво— активізувати самоосвітню діяльність педагогів, підвищити ефективність навчальної роботи, виявити науково-методичний рівень підготовки кадрів, їх інтереси та запити, спрямувати увагу педагогів на аналіз особистого досвіду викладання Практичні результати самоосвітньої роботи окремих педагогічних працівників та груп педагогів школи стали предметом розгляду та обговорення на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, атестаційної комісії, предметних методичних комісій, під час проведення конференцій, педагогічних читань, науково-методичних семінарів, занять школи молодого вчителя (ШМВ) та школи педагогічної майстерності (ШПМ), а також представлені на сторінках педагогічних фахових видань.

Підсумовуючи стан роботи з підвищення педагогічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників навчального закладу, слід зазначити, що всі заходи науково-методичного спрямування, передбачені планом роботи, виконано в повному обсязі.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2020-2021 н.р. згідно з перспективним планом. У звітному році було атестовано 20 педагогічних працівників:

 1. Степчина Л.А. – вчитель української мови та літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «учитель-методист».

 2. Дзюмага Н.З. – вчитель історії та правознавства; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «учитель-методист».

 3. Глезер Б.Й. – вчитель російської мови та зарубіжної літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «учитель-методист».

 4. Дідківська Н.П. – вчитель фізики; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено педагогічне звання «учитель-методист».

4а. Дідківська Н.П. – вихователь групи подовженого дня; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

 1. Шуляренко А.В. – вчитель початкових класів; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

 2. Ранець Л.П. – вчитель української мови та літератури; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

 3. Гісса Н.П. – вчитель англійської мови; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

 4. Горецька І.В. – вчитель англійської мови; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

 5. Захарчук О.С. – вчитель математики; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

 6. Назаренко І.М. – вчитель музичного мистецтва; підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

10а. Назаренко І.М. –  керівник гуртка. Встановлено 11 тарифний розряд.

 1. Прокопенко І.В. – вчитель інформатики; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

 2. Нікітчина І.В. – вчитель початкових класів; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

 3. Корнійчук Л.В. – вчитель англійської мови; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

 4. Савченко М.М. – вчитель англійської мови; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

 5. Фещук Н.А. – вчитель зарубіжної літератури; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

15а. Фещук Н.А. – керівник гуртка. Встановлено 12 тарифний розряд.

 1. Шатило Н.В. – вчитель математики; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

 2. Беккер О.П. – вчитель біології; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

 3. Радзевелюк С.В. – вчитель трудового навчання. Відповідає раніше встановленому 12 тарифному розряду, підтверджено педагогічне звання «старший учитель».

 4. Бабушко К.В. – педагог-організатор; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

 5. Войцехівська К.П. – вчитель інформатики; присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі МК, члени атестаційної комісії департаменту освіти Житомирської міської ради.

Головне, чому має навчити учня вчитель, – вмінню вчитися. Уміння навчатися передбачає формування індивідуального досвіду участі школяра в освітньому процесі, вміння, бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату.

У зв’язку із пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, учні школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад тільки з біології, хімії, географії, фізики, математики. Для участі у олімпіаді потрібно було мати згоду батьків.

У 2020-2021 н.р. переможцем ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів став 1 учень закладу:

Хімія:

Рудніцький Сергій, учень 9-В класу, 2 місце (вчитель хімії Сич З.О.).

Біологія:

Рудніцький Сергій, учень 9-В класу, 2 місце (вчитель біології Орловська Н.В.).

Географія:

Рудніцький Сергій, учень 9-В класу, 3 місце (вчитель географії Горецька І.В.).

У конкурсі учнівської молоді на кращого користувача ПК-2021 (он-лайн формат) учень 10-Б класу Муравицький Владислав отримав дипломом І ступеня ((номінація Power Point) вчитель інформатики Прокопенко І.В.).

У міському конкурсі з оригамі та паперопластики «Паперовий світ» учениця 9-Б класу Веремчук Тетяна (номінація «Аплікація») посіла 2 місце,  учениця 8-В класу Хомич Тетяна уномінації «Паперопластика» та учениця 9-Б класу Зозуля Аанастасія  у номінації «Оригамі» посіли 3 місце.

У міському заочному конкурсі учнівської молоді «Космічні фантазії» учениця 10-А класу Сак Надія (секція «Бісероплетіння», напрям» Декоративно-ужиткове мистецтво») отримала диплом І ступеня. Учениці 8-А класу Сак Владислава та Нестерук Анастасія (секція «Малюнок» та «Ліплення» напрям « Декоративно-ужиткове мистецтво»), Залужна Валерія, учениця 9-Б класу, (секція «Вишивка», напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво») нагороджені дипломами ІІ ступеня. Хомич Тетяна, учениця 8-В класу, отримала диплом ІІІ ступеня у секції «Графіка», напрям «Декоративно-ужиткове мистецтво».

На міській  виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Щоб світилась писанка» учениця 10-А класу Сак Надія (категорія 15-18 років) у номінації «Мальованка»  посіла 1 місце.  Учениця 9-А класу Васильєва Олена (категорія 15-18 років)  та учениця 7-Б класу Петрожалко Наталія (категорія 12-14 років) у номінації «Писанка» теж посіли 1 місце. Учениця 8-А класу Нестерук Анастасія (категорія 12-14 років) у номінації «Мальованка» посіла 2 місце. За перемогу у командній першості школярки отримали диплом І ступеню департаменту освіти Житомирської міської ради.

На міському етапі Всеукраїнської  виставки юннатівської творчості «Український сувенір» колективна робота від нашого закладу відмічена у номінаціях «Вишита картина»та «Сюжетна композиція». Ці роботи виконали Васильєва Олена, учениця 9-Б класу, та Сак Владислава, учениця 8-А класу (вчителі Фещук Н.А. та Кирилюк Д.М.).

Васильєва Олена та Сак Владислава визнані переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» та нагороджені дипломати департаменту  освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

На міській заочній виставці-конкурсі творчих робіт «Зимова казка»учениці 9-А класу Кулініченко Тетяна та Труніна Юліана у номінаціях «Новорічна ялинка» та «Новорічна іграшка» отримали дипломи І ступеню. Талько Вікторія, учениця 8-А класу у номінації «Різдвяний віночок» отримала диплом ІІ ступеню. Команда нагороджена дипломом департаменту освіти Житомирської міської ради за 1 місце.

На міській заочній виставці-конкурсі творчих робіт «Світ очима дітей» перемогу в особистій першості у номінації «М’яка іграшка» здобула  Трач Вероніка, учениця 7-Г класу. Омельченко Аліна, учениця 7-Г класу, посіла 2 місце у цій же номінації. Сак Владислава, учениця 8-А класу у номінації «Бісероплетіння» посіла 1 місце.

Ці діти всі вихованці педагогів Фещук Н.А. та Кирилюк Д.М.

У міському заочному конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україна» учениця 5-В класу Гончар Катерина у номінації «Пейзаж» (7-12 років),  учениці 8-Б класу Гаврилюк Каміла у номінації «Портрет» (13-18 років) та Танська Олександра у номінації «Натюрморт» посіли треті місця. Ці  школярі вихованці педагога-організатора Бабушко К.В.

Переможницями обласного конкурсу «Зелене мереживо» Житомирщини» у номінації «Відеоролик» визнано учениць 8-Б класу Бірюкову Вероніку та Могилянець Єлизавету. Вони нагороджені дипломом департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (керівник Сапанович Т.Г.).

Дипломом департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації у номінації «Агітаційно-просвітницькі матеріали» нагороджена Васильєва Олена, учениця 9-Б класу, (керівник Бабушко К.В.) за участь у обласному конкурсі дитячої творчості «Чорнобиль – минуле, сучасне, майбутнє» (до 35-річниці Чорнобильської катастрофи).

На міському дитячому фестивалі колядок та щедрівок «Зіронька ясна на небі сяє» вихованці ансамблю «Веселі музики» під керівництвом Голуба В.М.  отримали диплом департаменту освіти Житомирської міської ради за активну участь і пропагування джерел української культури.

Важливу роль в роботі з обдарованою молоддю відіграє психологічна служба школи, яка здійснює дослідження та моніторинг рівня інтелектуального розвитку дитини як у сфері загальної, так і специфічної обдарованості, надає рекомендації щодо організації педагогічного процесу й самоосвітньої діяльності учнів. У школі створено інформаційний банк «Обдарована дитина» з різних видів обдарованості, який налічує 78 учнів.

Однією з плідних ідей інноваційного структурування школи є профільність старшої школи. У інваріантну складову навчального плану включено спецкурси з української мови та літератури «Стилістика української мови», «Теорія літератури».

З метою вдосконалення виховного процесу в школі реалізуються освітні напрями відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів: «Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави», «Формування ціннісного ставлення до праці», «Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей», «Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва», «Формування ціннісного ставлення до природи», «Формування ціннісного ставлення до себе».

Основними документами, якими керується школа у виховній роботі, є Закони України: «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про запобігання і протидії домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу «цькуванню», Концепція національно-патріотичного виховання, рекомендації щодо порядку використання державної символіки, комплексна програма профілактики та запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, Комплексна програма профілактики злочинності, Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенціїї ООН про права дитини», Концепція державної цільової соціальної програми «Молодь України», державна програма «Репродуктивне здоров’я нації, розвитку культури сімейних стосунків, профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом, профілактики раннього статевого життя», Постанови КМУ «Про затвердження державної соціальної програми протидії торгівлі людьми», План заходів МОНУ щодо реалізації національної стратегії у сфері прав людини.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність. Протягом навчального року класними керівниками, заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором проведені День знань «Моя Україна» (до 29 річниці незалежності України). У шкільній бібліотеці була оформлена книжкова виставка з метою висвітлення сторінок історії визволення України, Декларації про державний суверенітет України, Дня Державного Прапора, Дню незалежності України. Проведений конкурс малюнків «Вони захищали Батьківщину». Прибирали могили на військовому кладовищі, закріплені за школою та 14 жовтня до Дня Захисника Батьківщини учні школи разом з заступником директора з виховної роботи  покладали квіти до могили загиблого учня школи Дульчика Віталія та до меморіальної дошки, яка розміщена на будівлі школи. У школі були проведені онлайн уроки мужності, відкриті виховні години на теми: «Трагедія Бабиного Яру»,  до Дня Захисника України, до Дня Гідності та Свободи, до Дня пам’яті жертв Голодомору. Проведено  військово-патріотичну конференцію, присвячену Дню Збройних Сил України. До Дня Соборності України був проведений флеш-моб та відкрита виховна година на базі бібліотеки, що по вул.Гагаріна учнями 8Б класу. До Дня пам’яті героїв Небесної Сотні була проведена відкрита виховна година на базі міської бібліотеки учнями 10 класу. Відбулося покладання квітів до пам’ятного знака Героям Небесної Сотні- учнями 11-х класів( всі заходи викладені в мережу Фейсбук та Інстаграм).

Класними керівниками проведені виховні години «Наші святині»-11 кл., «Ми – громадяни України»-10-Б кл, «Ми-козацького роду»- 7-Б кл., «Моя Україна – вільна країна» – 5-В кл., «Щоб у серці  жила Батьківщина» – 7-А кл., «Рідну землю, де живемо, Україною зовемо» – 8-В кл., «Український віночок – наш оберіг» – 4-В кл., «День пам’яті жертв голодомору» – 8-А кл., «Українські державні символи» – 5-А кл., «А на цих рушниках – Україна моя» – 5-Б кл., «Я  – громадянин і патріот держави»-9-А кл., «Люблю я свій народ, шаную його звичаї» – 1-В кл., «Україно, ти для мене диво!» – 6-Вкл.,  «Народ мій є, народ мій завжди буде» – 9-Б кл., «Моя країна одна єдина – свята та невмируща Україна» – 8-Бкл.

Проведено, брейн-ринг між учнями 9-х класів до Міжнарожного дня прав людини.

Військово-патріотичне виховання займає чільне місце у виховній роботі школи. У  грудні  були проведені декади військово-патріотичного виховання.

Спільна робота вчителів фізичної культури, вчителя предмету «Захист України» та класних керівниківсприяла підвищенню зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвілля дали позитивні результати.

У школі діє правовий клуб «Сократ» (керівник Дзюмага Н.З., учитель правознавства). У І семестрі пройшов тиждень права під назвою «Я і мої права», у якому взяли участь учні 9-10 класів. У жовтні був проведений місячник правової освіти, присвячений Міжнародному дню боротьби проти насилля. Учні 8-11 класів прослухали бесіду фахівців відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Житомирській області та фахівців Управління патрульної поліції у м.Житомирі.

У грудні був проведений тиждень права, в рамках якого 10 грудня був проведений Всеукраїнський урок «Права людини», «Кримінальна відповідальність  неповнолітніх» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини для учнів 8-11 класів. Класні керівники провели виховні години на теми «Роль права в житті людей», «Для чого ми повинні знати закони», «Права і свободи людини», «Закони в житті твоєї сім’ї», «Подорож у світ юридичних професій.

Соціальним педагогом  разом з класними керівниками були поновлені  списки учнів, схильних до правопорушень, учнів із соціально- неспроможних, багатодітних, малозабезпечених  сімей, дітей-сиріт, дітей-напівсиріт. Обстежено матеріально-побутові умови дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Психологічною службою було складено плани по реалізації національних, державних та галузевих програм за 2020-2021 н.р.

Педагогічний колектив школи проводить роботу, спрямовану на виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Правове виховання учнів здійснюється на уроках правознавства в 9-10-х класах; виховних годинах класними керівниками 1-11-х класів, а також під час роботи клубу «Сократ» (9-11 кл.).

У школі проведено місячники попередження правопорушень (листопад), правових знань (жовтень), декада по правознавству – грудень. 

Щоденно проводилися рейди «Урок», «Перерва», «Палінню – ні».

Нерозв’язаними залишилися проблеми:

 • соціальної активності учнів щодо вирішення загальносоціальних питань;

 • культури поведінки вдома, у школі та громадських місцях

Отже, у 2021-2022 н.р. необхідно вирішити такі основні завдання:

 • виховувати готовність до захисту національних інтересів України,;

 • формувати цілісну моральну особистість із розвиненими гуманістичними рисами добра, чуйності, милосердя, уваги, толерантності, совісті, чесності, справедливості,

 • виховувати усвідомлення належності до свого народу, нації;

 • виховувати толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

 • створити належні умов для особистісного зростання кожного вихованця, його психолого-педагогічний супровід.

Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей виявляється  у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим. У зв’язку з цим проведено виховний захід до Міжнародного дня толерантності «Нам не тісно на одній землі». Конкурс малюнків «Моя сім’я» (учні 3-5-х класів), морально-етичні бесіди: «Все починається з родини», «Як стати людиною», «Честь і гідність», «Цінності моєї родини», «Колектив починається з мене», «Мої вчителі, старші друзі та наставники», «Любов до ближнього – джерело величі людини»,  «Моє спілкування з людьми». Цікавою у цьому напрямі є робота класних керівників, які використовували нетрадиційні форми проведення виховних заходів, намагалися створити умови для набуття учнями досвіду взаємовідносин із батьками, культури поведінки в сім’ї.  Постійно протягом року учні початкових та старших класів брали участь у різноманітних благодійних акціях. Зокрема Зокрема, на початку грудня був організований збір канцелярських товарів, книжок, засобів гігієни для БО «БФ «Я – мама!». Також школа активно долучилася до благодійної акції по збору коштів на навчання та соціалізацію дітей з комплексними порушеннями розвитку з малозабезпечених родин від БО «Місія в Україну» «З тобою я зможу». У травні учні школи приєдналися до благодійного пробігу «Біжу за життя» . Також у ІІ семестрі комітет соціальних справ разом із екологічним комітетом провів збір пластикових кришечок в рамках акції «Шалена кришечка». Усе зібране було передане на екоблагодійну акцію «Кришечки мають цінність» Житомирської обласної ГО «Стиль життя – здоров’я» та спільноти Еко-логічно.

Протягом 2020-2021  н. р. проведено дієву роботу з батьками:

 • пройшла загальношкільна батьківська конференція;

 • у класах проведено тематичні батьківські збори (онлайн);

 • протягом навчального року для батьків було проведено єдиний день відкритих дверей за темою «Взаємодія закладу та батьків з метою повноцінного розвитку дитини» (онлайн). Батьки мали змогу відвідати навчальні заняття, брати активну участь у виховних заходах, які були проведені цього дня.

Слід зазначити, що нерозв’язаними залишилися проблеми: недостатнього рівня педагогічної культури батьків; низької зацікавленості батьків у результатах навчання та виховання дітей.

Тому  у 2021-2022 н.р. перед колективом школи ставляться такі завдання:

 • зміцнювати взаємозв’язки школи з батьками.

 • виховувати духовно-моральну культуру особистості

 • формувати активну моральну життєву позицію

 • поглиблювати психолого-педагогічну підготовку батьків;

З огляду на результати виховної діяльності педагогічного колективу, необхідно визначити у 2021-2022 н.р. такі напрями:

 1. Упроваджувати новітні виховні технології, спрямовані на самопізнання та самовдосконалення особистості та системи відкритих позакласних заходів

 2. Створювати умови для продуктивної співпраці учасників виховного процесу, спрямовані на формування творчого працездатного колективу через упровадження діагностичної карти класного керівника та психологічної діагностики особистості саморозвитку колективу.

 3. Організовувати роботу з психологічного супроводу виховної діяльності.

Формування ціннісного ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості  здоров’язберігаючої компетентності, вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. Протягом навчального року були проведені бесіди: «Мій ідеал», «Бережи честь змолоду», «Що я ціную у житті», «Мій день», «Я хочу стати кращим», «Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся», «Я і мої обов’язки», «Що означає бути вихованим», «Життя – найдорожчий скарб», «Уміння знаходити себе в суспільстві», «Я і мої товариші», профілактичні бесіди шкільної медсестри, бесіди в початковій школі, написання профілактичних диктантів «Інфекційні захворювання: як уберегтися від них», виступи лекційних груп до Днів гігієни в школі. Проводили роботу зі збереження життя, здоров’я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму. Проведено місячники: «Увага! Діти на дорозі» (1-11 класи; вересень); місячник  безпеки життєдіяльності (листопад), «За здоровий спосіб життя» (березень).

Під час місячників було проведено чимало заходів: виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів, бесіди для учнів зі спеціалістами та працівниками патрульної поліції м. Житомира.

Протягом року проведено діагностичну роботу з вивчення впливу негативних факторів навчального середовища та визначення валеологічних шляхів корекції. Передбачено заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини: залучення учнів до роботи в шкільних гуртках і за межами школи; рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіда з профілактики та пропаганди здорового способу життя; місячники з попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя; зустрічі з лікарями та працівниками правоохоронних органів; проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, гандбол); анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя; проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах; робота учнівського самоврядування щодо залучення учнів школи до зміни факторів негативного впливу на здоров’я школярів.

У початковій школі стали традиційними такі спортивні змагання: «За здоровий спосіб життя», «Веселі старти» серед учнів 2-4-х класів. У результаті проведення заходів можна спостерігати позитивні зміни поведінки та діяльності учнів, покращення міжособистісної взаємодії серед усіх учасників освітнього  процесу.

Класними керівниками 5-11 кл. проведені виховні години з метою недопущення вживання тютюнових виробів учнями. Проведено інформування батьків у системі батьківської освіти з питань вироблення спільних дій щодо зменшення випадків тютюнопаління серед дітей та учнівської молоді. Щоденно проводиться рейд «Палінню, ні!» Постійно оновлюється інформація на наочних інформаційних стендах матеріалів про шкідливі наслідки для здоров’я людини вживання тютюнових виробів, шкідливий вплив тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від вживання тютюнових виробів.

Щорічно, перед літніми канікулами класоводи та класні керівники 1-11 класів проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти про дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, охорони здоров’я, норм гігієни та санітарії, обмежень задля запобігання щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19, запобігання травмування на об’єктах залізничної інфраструктури, небезпеку перебування на поверхнях річок і водойм, дій у випадку надзвичайних ситуацій.

У червні місяці у школі працював пришкільний оздоровчий табір «Лелека». Інженером з охорони праці були розроблені інструкції по охороні праці та з безпеки життєдіяльності в  таборі. Всі працівники табору ознайомились з даними інструкціями. Відповідальному за оздоровлення дітей взято під особистий контроль забезпечення виконання інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я, постанов Головного санітарного лікаря України щодо збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу в умовах адаптивного карантину під час організації екскурсій та заходів в пришкільних таборах, забезпечено  суворе дотримання учасниками освітнього процесу протипожежних вимог та вимог безпеки, створення у закладі здорових і безпечних умов під час проведення масових заходів.

Виданий наказ по школі «Про недопущення санітарно-епідемічного правопорушення під час проведення свята «Останній дзвоник», в якому призначено відповідальну особу за забезпечення епідемічної безпеки, відповідальних за збереження здоров’я і життя дітей. Посилено контроль за організацією туристично-екскурсійними перевезеннями здобувачів освіти згідно Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей учнівською і студентською молоддю, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124. Забезпечено організацію проведення цільових інструктажів з охорони праці з персоналом у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у закладі освіти. Розроблені пам’ятки щодо безпечної поведінки дітей під час літніх канікул.

Психологічною службою школи протягом 2020-2021 н.р. розкривалась проблемна тема «Розвиток психологічної компетентності всіх  учасників освітнього процесу в системі компетентнісної освіти». Робота проводилась за напрямком «Пропаганда здорового способу життя».

Для учнів 9-х класів соціальним педагогом Мазепкіною О.О. була проведена виховна година в 6-х класах на тему «Справжнє багатство людини»,  в 7-х класах « Цінуй своє життя- воно прекрасне»,  у 8-х класах «У житті є цінним кожне слово. В житті цінуйте кожну мить». Проведені профілактичні бесіди з учнями щодо негативного впливу паління на організм підлітка». Проведені соціально-педагогічні дослідження: анкетування в 7-х класах «Здоровий спосіб життя», у 8-х класах «Тест суїцидальної поведінки». У рамках психологічної просвіти було проведено онлайн-заняття з учнями 9-Б класу на тему «Твоє здоров’я – твоє майбутнє» спільно з ВБО «АСЕТ».

Психологом школи проведено консультативні бесіди за результатами діагностики із класоводами та класними керівниками та надані рекомендації про вплив досліджуваних характеристик на поведінку підлітків. На сайті HUMAN викладена інформація на теми: «Твоя супергеройська сила проти вірусу», «Коронавірус. Книга для дітей»; просвітницькі матеріали для батьків «Як розповідати дітям про коронавірус», «Психологічні підготовки батькам випускників», «Ваша дитина гіперактивна чи у неї такий характер».

Соціальним педагогом була проведена виховна година на тему: «Поважай себе та інших» у 1-2-х  класах. Проведено анкетування у 9-х класах «Молодь і протиправна поведінка», у 10-х класах «Ціннісні орієнтації молоді»,  в 6-х класах «Твої права і обов’язки». Організовано виступ тренера ВБО «АСЕТ» «Безпека  в інтернеті» в режимі онлайн.

Були проведені спостереження за поведінкою учнів на уроках та на перервах (за запитом адміністрації).

Психологом школи проведені дослідження в 10-х класах «Діагностика схильності особистості до конфліктної поведінки», проведені консультативні бесіди за результатами діагностики із класоводами та класними керівниками та надано рекомендації про влив досліджуваних характеристик на поведінку підлітків. Проведено цикл бесід для учнів 1-3-х класів «Безпечна поведінка вдома та в довкіллі», «Чужинець за дверима», «Коли виходиш на вулицю», «Незнайомці на вулиці», «Незнайомець на авто», «Якщо ти загубився». Проведені виховні години для учнів 1-3-х класів : «Повага до себе та інших людей», для учнів 10-х класів «Мій підхід до конфлікту». Проведено семінар-практикум для педагогів «Уміння безконфліктно співіснувати як один із компонентів соціальної компетентності педагогів». Організовано виступ для вчителів на засіданні методичної комісії «Булінг педагогів або Учителю, захисти себе сам», «Освітнє середовище та  безпека дітей онлайн». Виступ на педраді «Інформаційна компетентність школяра: можливості та небезпеки».

У рамках просвіти була надана інформація для батьківської громадськості на сайті HUMAN на тему « Що робити батькам, якщо дитина потрапила в погану компанію», «Рекомендації для батьків про безпечне використання Інтернету», «За що не можна карати дітей», «Якщо ви стали свідком насильства», «Замість примусу –  домовленість».

Для педагогів була надана інформація на сайті дистанційного навчання на тему : «Як поводитись вчителю в конфліктній ситуації», «Якщо ви стали свідком насильства».

Було вивчено питання обізнаності учнів з тютюнопаління і проведення анкетування в 5-А кл., в 5-Б кл., в 6-А кл, в 8-Б кл. Поновлення на наочних інформаційних стендах матеріалів про шкідливі наслідки для здоров’я людини: вживання тютюнових виробів, шкідливий вплив тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від вживання тютюнових виробів.

Поновлено інформаційний куточок sз переліком адрес, установ та організацій, медичних закладів, які опікуються даними проблемами, телефону довіри, проведені консультації з даної проблеми, попередження торгівлі людьми.

Для батьківської громадськості викладені матеріали на сайті школи: «Що робити з дітьми під час карантину: ресурси і поради», «Як розповідати дітям про коронавірус», «Психологічні підготовки батькам випускників», «Скринька психологічних порад», «Виховання впевненістю», «Ваша дитина гіперактивна. Чи у неї такий характер?», «Навчання вдома», «Відповідальне батьківство».

Поновлено інформаційний куточок з переліком адрес, установ та організацій, медичних закладів, які опікуються даними проблемами, телефону довіри.

Питання охорони здоров’я дітей розглядається протягом року на нараді при директору. Вся робота, яка проводиться, дає певні результати.

На виконання плану заходів школи щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2021 року школярі взяли участь у профілактичному рейді «Урок», відвідано учнів із функціонально-неспроможних сімей вдома, забезпечено систематичну перевірку умов проживання, залучено до спортивних секцій, гуртків, таборів літнього відпочинку дітей із девіантною поведінкою, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

Питання охорони здоров’я дітей розглядається протягом року на нараді при директору та на педраді.

Нерозв’язаними залишилися такі проблеми:

 • недостатньої результативності пропаганди здорового способу життя

 • недостатнього рівня проведення шкільних спортивно-оздоровчих заходів;

 • несформованої потреби регулярних занять фізкультурою.

Тому у 2021-2022  н. р. основними завданнями є:

 • покращення пропаганди здорового способу життя;

 • підвищення якості й ефективності спортивно-масових заходів;

 • виховання потреби регулярних занять фізичною культурою та дотримання режиму дня;

 • профілактика коронавірусної інфекції та дотримання правил захисту.

Формування ціннісного ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється в усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності, в почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності особистості гармонійно співіснувати з природою. 

Екологічне виховання здійснюється шляхом екологізації навчальних предметів та у процесі позакласної роботи. У арсеналі екологічних заходів учні особливо активні були у проведенні краєзнавчої акції по очищенню джерел рідного краю «Животоки рідної землі» в рамках Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» та акції «Кожна краплина має значення». Учні щорічно виступають протягом тижня екології в школі з презентаціями «Поліські орхідеї», «Живи, вода джерельная!». Традиційними в роботі колективу стали виступи екологічних лекторських груп у молодших класах «Рослини-радіопротектори», «Цілющі паростки рідної землі» про лікарські рослини Полісся, «Вода та її таємниці». Систематично учні школи беруть участь у трудових акціях «Шкільне подвір’я».

У процесі екологічного виховання учні залучались до природоохоронної діяльності , догляду за зеленими насадженнями шкільного двору, охорони довкілля, до участі в заходах екологічного спрямування, Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах («Мій рідний край – моя земля»). Відзначались природоохоронними заходами дні екологічного календаря : День збереження озонового шару, День відмови від куріння, День збереження біорізноманіття, День боротьби з наркоманією.

Але нерозв’язаною залишається проблема недостатнього рівня екологічної культури.

Тому  у 2021-2022  н. р. завданням є:

 • виховувати свідоме ставлення до природи.

 • розуміти значення природи для суспільства;

Формування ціннісного ставлення до культури та мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних sз мистецтвом. Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва.

Має популярність зразковий ансамбль «Веселі музики» (кер.Голуб В.М.) та вокальний гурток «Юність» (кер.Назаренко І.В.). У 2020-2021 навчальному році вчителі музики разом з учнями, учасниками художньої самодіяльності підготувати і провели концерти до свята Першого Дзвоника, Дня вчителя..  Протягом усього семестру надавали допомогу у підготовці позакласних заходів: свято Осені, свято Миколая, «Моя Україна – червона калина.

У 2021/2022 н. р необхідно продовжувати виховувати художній смак та естетичну компетентність, розширювати знання учнів у народного мистецтва, музики.

Формування ціннісного ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення. У школі проведено бесіди: «Вчись учитись, щоб уміти трудитись», «Усі професії важливі», «Як обрати професію», «Цінуймо працю інших», «Працьовита родина», «Усі професії потрібні», «Мої досягнення», «Освіта – шлях до майбутньої професії», анкетування учнів щодо подальшого працевлаштування, організація роботи шкільних гуртків.

Проведено профорієнтаційну роботу представниками закладів вищої освіти з учнями 9-х та 11-х класів. На початку навчального року пройшла нарада при директору, де було заслухано питання працевлаштування учнів 9 та 11 класів.

Усі учні працевлаштовані і продовжують навчання в коледжах  та вузах міста.

Учні випускних класів у листопаді взяли участь у інформаційно-просвітницькому заході «Портал успіху», де мали можливість індивідуально поспілкуватись із представниками навчальних закладів щодо правил прийому на навчання, взяли участь в майстер-класах з робітничих професій, ознайомилися з інформаційними матеріалами про професії, професійні курси та послуги служби зайнятості.

На 2020-2021 н. р. визначено основні завдання:

 • виховувати дисциплінованість, бережливе ставлення до суспільної та приватної власності, природних багатств.

 • формувати творчу, працездатну особистість.

Неабияке місце у виховній роботі школи посідає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу. До складу організації входять учні 5-11-х класів. Організація має статут, комісії, комітети, обирається президент. Організовано волонтерський рух (керівник Бабушко К.В.). Члени учнівського парламенту беруть активну участь у житті школи. Відбувається залучення школярів до спільної роботи з педагогічним колективом, здійснення демократичного управління. Освітній процес сприяє активізації їх громадської діяльності, зацікавленості результатами колективних справ, створенню сприятливого соціально-психологічного мікроклімату.

На  2021-2022 н.р. основними завданнями є:

 1. Забезпечення високої якості й ефективності самоврядування.

 2. Формування та розвиток соціальної активної, гуманістично спрямованої особистості.

Нагальною залишається проблема дитячого травматизму. Адміністрація школи в роботі з охорони життя та здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму визначає цільові пріоритети:

 • створення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці та виховання дітей і підлітків;

 • забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров’я учасників освітнього процесу;

 • навчання школярів основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до чинних програм;

 • організацію позашкільної та позакласної роботи з учнями, просвітницької роботи з їх батьками;

 • удосконалення системи моніторингу результативності діяльності навчальних закладів із попередження всіх видів нещасних випадків;

 • підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

 • співпрацю з усіма зацікавленими організаціями.

З метою збереження життя та здоров’я учнів, відповідно до системи навчальної, просвітницької та виховної роботи адміністрація школи видала накази, відповідно до річного плану контролювала якість роботи із запобігання всім видам дитячого травматизму Під час здійснення контролю було визначено, що роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму проведено на достатньому рівні.

Але було виявлено такі недоліки:

 • потребує постійного поповнення та систематизації база нормативних документів із питань охорони життя та здоров’я учнів;

 • недостатньо залучено до роботи з дітьми працівників різних служб.

Проведено роботу щодо збереження життя, здоров’я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму. Проведено місячники: «Увага! Діти на дорозі» (серед учнів 1-11 класів (вересень);  місячник безпеки життєдіяльності (листопад), тиждень безпеки дорожнього руху (травень).

Проведено роботу щодо запобігання дитячому травматизму, у межах якої учні вивчали правила дорожнього руху, педагоги провели виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від вибухонебезпечних предметів та утоплення; правил поводження з електроприладами; правила поведінки в громадських місцях.

Виконання програми суворо контролює адміністрація школи. Питання про стан роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму систематично розглядали на засіданнях МК класних керівників і нарадах при заступниках директора, на педраді, на батьківських зборах. У всіх класних навчальних кабінетах оформлено куточки з наочними матеріалами щодо запобігання різним видам травматизму у школі. Оновлено стенд «Безпека здоров’я». У кабінетах фізики, хімії, інформатики, шкільних майстернях оформлено стенди з правил техніки безпеки учнями школи. Перед і після канікул проводиться цільовий інструктаж, який фіксується у журналах реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі. Перед осінніми, зимовими, літніми канікулами проведені єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, зроблені  записи у класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячому травматизму». З пам’ятками на канікули ознайомлювали батьків учнів. Кожен учитель-предметник проводив інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що зроблено відповідні записи у журналах.

Своєчасно проведено цільові інструктажі з дітьми перед спортивними змаганнями і зафіксовані у журналі інструктажу учнів з техніки безпеки .

3 метою вивчення стану здоров’я дітей, запобігання захворювань у шкільному колективі до 01 вересня 2019 року  було проведено профілактичний медичний огляд учнів. За результатами поглибленого медичного огляду школа та батьки отримали інформацію про стан здоров’я дітей. За результатами такого огляду оформлено листи здоров’я у всіх класах.

Протягом навчального року учнів школи було забезпечено засобами невідкладної першої допомоги. Усі за графіком  пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи. Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті й одержали приписне свідоцтво.

Організація харчування перебуває під постійним контролем адміністрації закладу.

Стан охоплення харчуванням 2 рази на семестр проаналізовано на нараді при директорові та 1 раз на педраді. Для дітей, які потребують соціальної допомоги та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, організовано безкоштовне харчування. Організовано  харчування з  батьківською доплатою учнів 1-4 класів. Проведено облік учнів 5-11 класів, які отримали гаряче харчування за кошти батьків, а також групи подовженого дня.

Протягом 2020-2021 н. р. було вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано безпечне й якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їхнього зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Розроблено та затверджено режим і графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Здійснено бракераж сирої та готової продукції, результати занесено до журналу бракеражу завідувачем виробництва та медичною сестрою.

Регулярно було складене щоденне меню завідувачкою виробництва Красавчиковою І.П, медичною сестрою закладу Кулаківською Н.М. на підставі орієнтовного двотижневого меню-розкладки, яке затверджував директор школи. Проведено роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування в сім’ї  дітей різного віку.

У шкільній їдальні заборонено продаж виробів швидкого приготування, чіпсів, кремових виробів, використання продуктів, які містять синтетичні барвники, ароматизатори, посилювачі смаку, консерванти. У школі було посилено протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахам гострих кишкових захворювань.

У 2020-2021 н. р. продовжена робота з профілактики злочинності . Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, центром соціальних служб для молоді, управління юстиції, прокуратурою,  було складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі. Питання стану роботи з профілактики запобігання правопорушенням, злочинам постійно заслуховували на нараді при директорові, на засіданнях МК класних керівників, на класних батьківських зборах.

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи протягом навчального року в школі працювали гуртки таких напрямів:

 • художньо-естетичний (зразковий ансамбль «Веселі музики», вокальний ансамбль «Юність», гурток писанкарства, образотворчого мистецтва, хореографічний, шахи);

 • військово-патріотичний («Захисник Вітчизни»);

Соціальний педагог школи Мазепкіна О.О. та класні керівники проводили роботу з батьками й учнями:

 • здійснено контроль за відвідуванням учнями школи;

 • відвідували родини вдома, складали акти обстеження житлово-побутових умов сім’ї;

 • організовано роботу шкільного практичного психолога та соціального педагога з батьками;

 • розроблено правила для учнів;

 • проведено цикл бесід із правової тематики.

У школі створено раду профілактики правопорушень, яка збиралась 1 раз на тиждень. Вона розглянула питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою. У межах учнівського комітету працювала комісія дисципліни та порядку, яка стежила за дотриманням правил поведінки учнів в урочний час; учнів охоплено постійними та тимчасовими дорученнями; проведено систематичну індивідуальну роботу з дітьми.

Діти відвідували різноманітні заходи: екскурсії по місту, на підприємства міста, в музеї, пішохідні прогулянки.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що колектив школи реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів, поставлену на початку навчального року.

Основним результатом діяльності педагогічного колективу школи стає формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті, витримувати конкуренцію на ринку праці.

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!